Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Co bude s pokerem v roce 2012?

Pokerman.cz si pro vás ve spolupráci s Asociací českého pokeru připravil zcela unikátní rubriku. Tou chceme zareagovat na stále se množící dotazy týkající se nového loterijního zákona a jeho dopady na poker. V prvním dílu se bude předseda AČP Milan Sláma věnovat například tolik diskutovanému online pokeru a praktickým dopadem zákona na něj. Nastíní také aktuální snahy AČP nebo novinky týkající se jednání s Ministerstvem financí České republiky.


Téma 1 - Co se mění v zákoně o loteriích? Jak se to týká pokeru? Co bude s online pokerem?

Vážení, vzhledem k tomu, kolik přišlo otázek a jaká se rozhořela diskuze na téma, jaké změny čekají poker od ledna 2012 v důsledku toho, že v platnost vstoupí zákon č.300/2011 Sb., rozhodl jsem se reagovat na vámi nastolená témata postupně dle jejich důležitosti. V první příspěvku bych rád shrnul, v čem se pro poker mění loterijní zákon od ledna 2012 a dotknout se otázky, která vás velmi zajímá, tedy co bude s online pokerem. Omlouvám se za zpoždění, ale proces jednání s ministerstvem je stále v běhu a já před napsáním prvních odpovědí ještě čekal na určité závěry i na vypořádání připomínek k novému loterijnímu zákonu, který se v současnosti připravuje.

Předtím než se dotknu konkrétních témat, dovolte mi několik poznámek. Především informace které budu předkládat ve vztahu k novému zákonu, jsou fakta, která jsme několikrát konzultovali jak s ministerstvem financí, tak i s jeho odborem 34 tedy státním dozorem nad loteriemi. Pokud budu hovořit o interpretaci (tedy o tom jaký je postoj AČP k některým faktům) budu se snažit tuto interpretaci jasně vyznačit. Je totiž zbytečné, jak ukázala i diskuze pod avízem na tuto poradnu, slovíčkařit ve věcech, jejichž důvod i obsah je víceméně zřejmý. Rovněž tak bych rád poznamenal, že situace je v řadě otázek stále otevřená, tedy o řadě věcí, před vstoupením zákona v platnost, ještě jednáme. Nejde o to, že bychom v těchto jednáních byly schopni zákon změnit. Zákon je fakt a platit začne. V těchto jednáních jde především o to, jak bude zákon vymáhán a zda existují cesty jak ochránit hráče, společnosti i kluby před jeho faktickými dopady. Jde totiž o to, že souběžně ještě před tím než iniciativa poslanců Sněmovny PČR v čele s poslancem Farským vyústila v přijetí tohoto zákona, jsme ve spolupráci s Ministerstvem financí začali připravovat zcela nový loterijní zákon, který je v současnosti po připomínkovém řízení a ve kterém nejen že jsme definovali oblast tzv. turnajů malého rozsahu hraných v klubech, ale v připomínkovém řízení jsme ve spolupráci se zástupci zahraničních online pokerových heren vytvořili i paragrafy, které by loterijní zákon harmonizovaly s primárním právem EU a umožnili by zahraničním online firmám získat licenci v České republice, čímž by konečně skončil stávající stav právní nejistoty. Tento nový zákon by mohl vstoupit v platnost snad již v roce 2013. Nyní se ovšem jak my, tak Ministerstvo financí musíme vypořádat s faktem, že do té doby bude v platnosti poslanecká změna loterijního zákona (zákon 300/2011 Sb.). Změna, která českému pokeru, ať chce nebo nechce, velmi zkomplikuje život. Změna, která v určitém ohledu zkomplikuje život i úředníkům na ministerstvu. Změna, která se s obrovskou pravděpodobností dotkne nás všech.

Shrňme fakta obsažená v paragrafech novelizované loterijní zákona:

Co by tedy vlastně novela (zákon č.300/2011 Sb.) od 1. ledna 2012 měla upravit? Vzhledem k tomu že se většina lidí z oboru jen těžko orientuje v tom jaké paragrafy a jak se dotknou pokeru, shrnu zde ty, které se tak či tak stanou jádrem nadcházejících sporů. Jádrem pudla je v § 2 nově doplněné písmeno m) a jeho dva podbody. V tomto písmeně se novela pokouší upravit turnaje v karetních hrách hrané live i on-line jako sázkovou hru podléhající loterijnímu zákonu, pro jejíž provozování je nezbytné povolení (licence) Ministerstva financí. Nově vkládané písmeno zní:

V § 2 se doplňuje písmeno m) které zní:

m) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočítává podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech).

Tyto hry jsou uskutečňovány

1. jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden proti druhému na hracích stolech na základě povolení podle písm. i), nebo

2. prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů);

Tento odstavec poprvé definuje, že karetní turnaje, tedy u turnaje v pokeru, jsou nahlíženy jako zákonem definovaná sázková hra. Velká diskuze se rozeběhla v diskuzi nad termíny určený počet účastníků a výše vsazených sázek. Objasním důvod této formulace. Tvůrci zákona se zřejmě domnívali, že podobnou formulací se zákon nedotkne například mariáše. Ve své úvaze ovšem pozapomněli, že mariáš je sice hra pro tři až čtyři hráče u stolu, ovšem celkový počet účastníků mariášového turnaje, je podobně otevřené číslo, jako počet účastníků pokerového turnaje.

Je zbytečné slovíčkařit nad tímto paragrafem. Je naprosto jasné, že je do zákona vkládán kvůli pokerovým turnajům. Je rovněž patrné, že má dva účely. Prvním je že turnaje v pokeru hrané na živo by měli provozovat pouze držitelé platné licence na provozování sázkové hry od MF. Druhým je, že online poker takto definovaný v § 2 umožní stávajícím českým loterijním firmám poprvé požádat o licenci na jeho online provozování a naopak dovolí postih zahraničních online pokerových heren, které dle tohoto zákona českou licenci nemají a nemohou získat. V jejím získání jim totiž brání zákonem definované podmínky, které jsou:

Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. …

Právnickou osobou musí být akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má jako předmět podnikání provozování loterií a jiných podobných her, jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 100 000 000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Původ finančních prostředků použitých na splacení základního kapitálu je žadatel v řízení o povolení loterie a jiné podobné hry povinen prokázat (např. souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí). Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.

Kromě těchto podmínek musí uvedená právnická osoba složit u ČNB jistinu, která pro subjekty provozující on-line poker činí 50mil. Kč a pro subjekty které by organizovaly live pokerové turnaje činí 20mil. Kč.

Těm, kteří z těchto ustanovení zákona doposud nepochopili, o co jde, fakta shrnu:

1. Loterijní zákon poprvé definuje karetní turnaje v § 2 jako sázkovou hru. Důvodem je jasně vymezit, že na pořádání karetního turnaje (nově definovaného jako sázková hra) musíte mít licenci MF.

2. Díky tomuto rozšíření rejstříku sázkových her, umožňuje českým firmám vlastnícím licenci pro provozování online sázkových her (do konce roku 2010 možná pouze pro oblast kurzových sázek) rozšířit tuto licenci i na online poker (díky tomu že je nově definován v § 2 jako sázková hra).

3. Díky stávajícím podmínkám nezbytným pro získání licenci, zákon nepřipouští možnost, aby zahraniční provozovatelé online pokeru mohli získat tuzemskou licenci. Od nového roku je tak jimi poskytovaný poker definován jako sázková hra v loterijním zákoně, což zavdává nutnost vlastnit na jeho provozování tuzemskou licenci, kterou však nemohou získat.

4. Stejně tak definování pokeru v tomto paragrafu zavdává i povinnost vlastnit loterijní licenci i poker klubům, které by se pro její získání měly přeměnit na akciové společnosti se základním jměním 100mil. Kč a složenou jistinou u ČNB 20mil. Kč.

O tom, že stát by neměl brát případné provozovatele bez povolení na milost, svědčí nově vložená pokuta 10mil. Kč, která tyto případy zohledňuje. Citujme z novely:

10 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické osobě, která bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo financí, provozuje nebo organizuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem nebo poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 5 nebo § 4 odst. 14…

Pro doplnění oba body, na které se odkazuje předchozí odstavec:

§ 1 odst. 5 – Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry.

§ 4 odst. 14 – Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při nichž jsou sázky placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku.

Jen pro upřesnění, pokud budeme brát zákon doslova, 10mil. pokutu můžete dostat i vy jako hráč (fyzická osoba účastnící se sázek v zahraničí) za to, že hrajete poker na zahraničním serveru bez české licence.

Aby byla fakta z nového zákona kompletní, dodejme ještě, že zahraniční online herny, které budou od nového roku v kategorii ilegálních (bez české licence) organizátorů pokerové hry, by neměl nikdo v ČR propagovat. Pod sankcí totiž odstavec 1 v § 1 zakazuje veškerou jejich propagaci a reklamu na ně:

(9) Propagace, reklama a podpora prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona je zakázána. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankci ve výši stanovené jiným právním předpisem1). (Odstavec se odkazuje na zákon o regulaci reklamy, který na případy zakázané reklamy pamatuje sankcí 2mil. Kč.)

Tolik tedy zákonem definovaný rámec.

Jak se uvedené změny promítnou v pokeru?

V předchozích řádcích jsem nastínil, co je obsahem paragrafů, které vytvářejí rámec pro provozování karetních (i těch pokerových) turnajů a her v České republice od ledna 2012. Důvody proč jsou v zákoně, jsou zřejmé:

1. Jednoznačně definovat karetní hry (i poker) jako sázkovou hru dle § 2, aby nikdo v České republice nemohl provozovat karetní (pokerové) turnaje bez licence Ministerstva vnitra,

2. aby české firmy vlastnící licenci na provozování online sázení, mohli rozšířit tuto licenci o provozování karetních (pokerových) turnajů a her,

3. aby zahraniční firmy provozující online poker nemohli získat licenci na provozování jakékoliv sázkové hry a loterie, včetně pokeru, na území České republiky a zahraniční pokerové servery mohly být v rámci českých zákonů jasně označeny za ilegální provozovatele bez platné licence,

4. aby pokerové kluby a ostatní bez licence MF nemohli pořádat pokerové turnaje,

5. aby mohla být postihována reklama na provozovatele bez platné licence (všechny zahraniční herní servery).

Zjednodušeně řečeno, pokud bychom použili přirovnání k trestnímu zákoníku, jde o definování „nového trestného činu“ za který je možné postihovat. Neboli aby nebylo jakýchkoliv pochyb, zákon taxativně říká: „Poker je odteď sázková hra a může se hrát jen tam, kde jsme to povolili udělením loterijní licence. Bez licence zákon porušujete a hrozí vám následující pokuta.“ Toto je neoddiskutovatelný fakt, se kterým je od ledna 2012 počítat. Fakt, který musíme odmítnout a proti kterému se musíme postavit. A také to uděláme, protože pokud si kdokoliv představuje, že se z pokeru stane hazard pouze tím, že si do zákona nadefinuje hru hranou za pomocí karet, tak se velmi plete. Ostatně to bychom za slovo karty mohli v budoucnu přidávat například míč, puk, figurky atd. a zakazovat jednu hru po druhé pro všechny, kteří na ní nebudou vlastnit státní licenci.

Asociace českého pokeru dá hlavu na špalek první

Jak Asociace českého pokeru deklaruje od svého začátku, poker je dovednostní hra a jako taková se neřídí ustanoveními loterijního zákona. To tvrdíme při plné zodpovědnosti důsledků. Pokud jsou tvůrci a ti co budou zákon vymáhat přesvědčeni o opaku, budou nás muset napadnout. O podstatu pokeru jsme připraveni se soudit, a pokud soud shledá, že nemáme pravdu, jsme připraveni nést následky. Vlastně je to prosté. Jsme přesvědčeni o tom, že na zorganizování pokerového turnaje, tedy turnaje v dovednostní hře, není třeba loterijní licence Ministerstva financí, stejně jako podobnou licenci nepotřebuji ostatní, kteří pořádají turnaje v šipkách, ping-pongu, šachu, golfu, tenise, fotbale, dámě, atd.

Proto hned v úvodu roku podobný turnaj se startovným 1 Kč uspořádáme. O turnaji pro jistotu informujeme i Ministerstvo financí. Pokud bude názoru, že do pořádání našeho dovednostního turnaje s daným startovným nemá důvod zasahovat, neboť se ho loterijní zákon netýká, není se v příštím roce o čem bavit a poker můžeme hrát live i online vesele dál, samozřejmě při dodržovaní všech ostatních zákonů České republiky. Pokud ovšem ministerstvo bude toho názoru, že na podobný turnaj potřebujeme loterijní licenci, bude muset proti tomuto turnaji zakročit a nás jako organizátory hnát k zodpovědnosti. V takovém případě jsme připraveni v soudních řízeních doložit, že na turnaj v naší hře, se loterijní zákon jednoduše nevztahuje.

Online poker

Věřím, že všichni, kteří se při čtení dostali až sem a hrají poker, se nyní orientují v podstatě legislativního problému, který pro příští rok vzniká. Většina otázek směřovaných na AČP je následující: Mám vybrat své peníze před koncem roku z online herny? Já odpovím takto. To je přesně to, co si tvůrci zákona a ti co ho protlačovali, přejí. Přejí si, abychom se zalekli právních dopadů a houfně opustili online herny, které nám až doposud jediné poskytovaly možnost hrát naší hru online. Situaci s online pokerem v úvodu roku 2012 lze nyní pouze odhadovat. Dobrou zprávou je, že servery nebudou odpojeny a toky peněz nebudou v úvodu roku přerušeny. Není proto důvod před koncem roku ke skokové panice a vybrání svých depozitů.

Problémy nás ovšem zcela jistě čekají. Mezi Ministerstvem financí a online hernami dojde téměř se stoprocentní jistotou k otevřené konfrontaci. Ministerstvo financí totiž zcela jistě zahájí proti provozovatelům online heren bez české licence správní řízení. Provozovatelé online heren v evropském hospodářském prostoru obratem zcela jistě napadnou diskriminační charakter loterijního zákona, který je neslučitelný s primárním právem EU garantujícím svobodu usazování. Je těžké v tuto chvíli dovozovat, k jakým prostředkům strany tohoto sporu sáhnou, věřím však, že ze strany zahraničních provozovatelů budou vaše peníze v bezpečí. Pokud by samozřejmě hrozilo reálné nebezpečí, že stát bude chtít blokovat či zadržet prostředky vyplacené zahraničními společnosti na účty hráčů v ČR, budeme okamžitě reagovat a na podobné nebezpečí vás upozorníme. To jaká bude praxe, ukáže skutečně až úvod roku. Podotýkám, že se stále snažíme intervenovat za možnost, aby zahraniční společnosti mohly své podnikání v ČR plně legalizovat (viz. naše návrhy k novému lot. zákonu). Rovněž teprve úvod roku ukáže, jak budou úřady zasahovat proti reklamě na online herny bez české licence.

Sdílet tento článek na Facebooku
27.12.2011 | Autor: Milan Sláma

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 141
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
Fory08
27.12.2011 19:08:41
OK, takže prachy z Pokerstars vybírat nebudu. Ale nehrozí mi potom nějaká pokuta, když tam budu vesele smažit dál a posléze i vybírat peníze?!
Fory08
SirIndy72
27.12.2011 19:17:00
Fory08: O vybirani penez v zakone nic neni. O hrani (nevim jestli jen turnaju nebo vseho) uz ale ano a podle toho zneni bys mohl byt teoreticky pokutovan temi deseti miliony.
SirIndy72
Jouzef
27.12.2011 19:17:47
Takze je to tak, ze asociace ceskeho pokru bude rikat, ze poradani turnaji je legalni dovednostni hra a ministerstvo financi bude tvrdit ze jde o loterijni hru. A jsme furt tam kde jsme byli. Kazdopadne pro hrace live nic nehrozi za ne budou bojovat casina. Pro hrace online to muze dobehnout pozdeji spolu s online hernama domud ze evropska unie neuraci o slyseni ze jde o diskriminaci ze strany CR a ze online herny povedou arbitraze a zaplatime to vsichni ::| ::| fakt mazec pan kdo to vymyslel ::R ::R ::A
Jouzef
SirIndy72
27.12.2011 19:18:13
Jinak poradat ten demonstrativni turnaj a soudit se o milionove pokuty je imho hloupost, niceho se tim nedosahne a budete platit, stat ma ceske soudy pod palcem, jedine to hnat az na uroven EU...
SirIndy72
Anti52
27.12.2011 19:20:54
SIRINDY72 27.12.2011 19:17:00: pokud vim, tak Farsky v hyde parku rikal, ze tech 10M je teoreticka pokuta pro provozovatele, ne pro hrace
Anti52
et0ny
27.12.2011 19:24:54
V poslední závorce v článku máte viz s tečkou. Viz je rozkazovací způsob od slovesa vidět, něco jako hleď. Píše se bez tečky. Viz http://cs.wiktionary.org/wiki/viz
et0ny
APokerA
27.12.2011 19:29:04
Tak by mě zajímalo jak chcou Ty paka co to vymysleli vymáhat po fyzické soukromé osobě pokutu 10 mega. Každý se jim vysměje... ::S
APokerA
Nazghull
27.12.2011 19:29:27
et0ny: Hmm...ted si music precist cely clanek znova..protoze to asi podstatne meni jeho vyznam..
Nazghull
Jouzef
27.12.2011 19:31:49
ET0NY 27.12.2011 19:24:54: to jim napis soukromym mailem a ne do diskuse ktera se ma venovat tema clanku ::U
Jouzef
APokerA
27.12.2011 19:34:04
Já osobně budu grindit a prohrávat svoje prachy dál a můžou zakazovat co chcou,stejně je EU dodrbe jak psy a Arbitráže pak zaplatíme všichni. Doufám že je pak zlynčojou Ty co to vymysleli...To budou nasra,....i ti co neví o Pokru lautr nic...
APokerA
hatatitla
27.12.2011 19:52:04
Mě, jakožto provozovatele internetových stránek by zajímalo, jak moc je to vážné s tou reklamou...
Jak to jsou připraveni řešit třeba tady na Pokermanu. To 1.ledna sundáte všechny bannery, linky, hodnocení heren, ve článcích nebudete zmiňovat za kterou hernu hráč hraje? Na fotbalových hřištích zmizí reklamy na bwin.com, při zápasech ligy mistrů bude ČT začerňovat dresy hráčům Realu Madrid?
Jsou to všechno šílenosti, ale podle znění toho zákona to vypadá, že by to tak mělo být ::S ::N
hatatitla
tomczech
27.12.2011 20:27:06
Děkuji za Vaše zhodnocení právní situace po Novém roce. Bohužel jsem sdílel Váš názor obdobně, jako Vy. Ten zákon je samozřejmě, jeden z řady zaplacených zákonů. Žijeme v pravé, nefalšované demokracii. Pokud chcete s tímto zákonem něco dělat, doporučuji všem kdo má chuť a čas, podávat jedno trestní oznámení za druhým, na ČT pokud se jim do jakéhokoliv shotu dostane reklama na sázkovou kancelář zahraniční, třeba u mezinárodních utkání. Udělejte té pakáži ze života peklo. Tuhle zlodějskou sebranku si platíme z našich daní. Bohužel žaloby na náš demokratický, pravdivý a "láskavý" stát zaplatíme také ze svých daní. Té zkorumpované pakáži je to šumák. Tento server a samozřejmě i ostatní, budu mít zřejmě velké problémy. Nezbývá mi nic jiného než poděkovat redaktorům, majitelům, ale i hráčům, kteří tento server vytvářeli, za jejich čas a zkušenosti, které nám předávali. Zároveň budu doufat, že časem bude tahle země očištěna ode všech zkorumpovaných politiků, i když tomu moc nevěřím. Ta chyba, že jsme tu pakáž volili celá léta je také na nás, nicméně je faktem, že v tomhle bordelu je skutečně nemožné volit slušné lidi. GL všem, snad se online setkáme za čas opět, momentálně tedy přesun do kasín :). Děkujeme vládo za omezení hazardu :)))
tomczech
inf
27.12.2011 20:41:00
Změny nastanou pouze ve správě webu a jeho provozu. Tyto změny se nijak nedotknou obsahu a nebudou z uživatelského hlediska viditelné, tudíž se pro čtenáře Pokerman.cz v novém roce nic nemění.
inf
thraser
27.12.2011 20:42:02
Ja jen ke clanku dodam, ze ta teoreticka pokuta 10M skutecne zadnemu hraci nehrozi. Vymahat po fyzicke osobe 10M korun jako pokutu je zcela bezpochyby protiustavni. Abych byl konkretni; tak vysoka pokuta fyzicke osobe nemuze sledovat legitimni cil, ma likvidacni charakter - nepovoleny zasah do vlastnickeho prava, ktere je garantovano cl. 11 Listiny (nebo treba 1. protokolem Úmluvy). Dale je to poruseni principu pravniho statu, diskriminace, atd atd.... Zkratka takova pokuta je nesmyslnym zasahem do zakladnich lidskych prav a tedy jeji vymahani by bylo v rozporu mj. i s mezinarodnimi smlouvami...
thraser
tomczech
27.12.2011 20:52:45
INF 27.12.2011 20:41:24: obávám se, že díky tomuto paskvilu, přjde tento a podobné weby, o nezanedbatelný zdroj příjmu, bohužel :(.RE[[THRASER:4005:128903:27122011 20:42:02]]: máš pravdu, že pokuta ve výši 10Mio Kč je velmi vysoká a lze předpokládat, že zde bude prostor na podání odvolání, případně dovolání, nebo ústavní stížnost. Rovněž ovšem tušíš, že najmutí kvalitního advokáta na výhru tohoto sporu se pohybuje v řádech stovek tisíc Kč. Mám s něčím obdobným zkušenosti a náklady na takové spory, pokud chceš být skutečně kvalitně zastoupen dosahují cca 1MioKč.
tomczech
xxmartin33
27.12.2011 21:40:54
THRASER 27.12.2011 20:42:02: v každém zákoně je rozmezí takže předpokládám ,že můžeš dostat do 10mil takže klidně i 20K
xxmartin33
Cornie
27.12.2011 21:46:00
Pěkné shrnutí! Pro uklidnění onlajnistů dodám, že např. v Rumunsku, Norsku a Finsku je situace už pár let stejná jako bude u nás od roku 2012, Evropská komise vyslovila výhrady k zákonu a zákon není nijak vymáhán, přestože je v platnosti. Hraje se normálně dál jako kdyby zákon neexistoval. Podobný klid zbraní u onnline pokeru se bude AČP snažit vydobýt v ČR, kdo jí chcete podpořit, tak se registrujte.
Cornie
thraser
27.12.2011 21:50:32
XXMARTIN33 27.12.2011 21:40:54: "10 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený..." vidis tam nekde rozmezi?
thraser
thraser
27.12.2011 21:57:24
TOMCZECH 27.12.2011 20:52:45: ver, ze v tom nepravdepodobnem pripade, kdy by skutecne po nekom vymahali 10M korun za hrani pokru, by to zatrhl kazdy soud uz v 1. instanci. Ta pokuta je pro fyzickou osobu proste absurdni.
thraser
lumpino
27.12.2011 22:27:09
Jednak souhlasím s tím, že pokuta 10M fyzické osobě je blbost takového rozsahu, že by u soudů neměla šanci. Navíc dle znění zákona to ani není aktuální. Pokutu lze udělit tomu, komu MF by bylo oprávněno vydat licenci. Fyzické osobě licence udělovat nemůže => logicky tedy nelze udělit ani pokutu. Text je jasný. Dokonce by se dalo říci, že pokud nemáte kapitál ve výši 100M (a další nesmyslné náležitosti), tak nemůžete dostat pokutu. Logiku v tom netřeba hledat - to by se pak musela hledat v celém zákonu, že...
lumpino
xxmartin33
27.12.2011 23:05:19
THRASER 27.12.2011 21:50:32: tak těch možností pokut tam je asi 10 od 50tis do 10mil
xxmartin33
SvenMat
27.12.2011 23:12:37
XXMARTIN33 27.12.2011 23:05:19:
Každopádně výše pokuty musí být přiměřená míře provinění, takže souhlasím, že pokuta 10mil. hráčům prostě nehrozí a pokud by nějaký finanční úřad takovou pokutu hodlal udělit, pak by přirozeně taková pokuta neuspěla u soudů vyšší instance.
Každopádně tento zákon je opruz, který bude viset nad hlavami hráčů a nikdo si nebude jistý, zda se on/ona/ono nestane obětí šikany státní spávy.
AČP se zřejmě pokusí co nejdříve udělat jasno ve vztazích hráči vs. státní správa, ale tak jako tak, v lednu nás čeká trpká realita platnosti tohoto podivného zákona.
SvenMat
lahvik
27.12.2011 23:16:56
Ohledne toho zacernovani dresu... Nevim uz, kde to bylo, ale videl jsem televizni prenos fotbaloveho utkani a tam byly reklamy skutecne v pohybu zamazavany. A nedalo se na to koukat, v podstate tretina obrazovky neustale kostickovala. Pokud nas tohle ceka, mame se opravdu na co tesit.
lahvik
Headis
28.12.2011 00:00:09
LAHVIK 27.12.2011 23:16:56: jj, klasický japonský porno ::; Jinak ale např. u fotbalových zápasů to bude to nejmenší, Dukla dostane na dres místo Bwin.com jenom Bwin, PokerStars budou propagovat PokerStars.net atp. na to zákon neplatí... Real Madrid už na prsou dlouho nenosí Bwin.com, stačí se pozorněji podívat na fotky ::;
Headis
BigRehy
28.12.2011 02:44:50
budu v roce 2012 moci i nadale hrat online poker na online pokr. hernach a kasinech (a budu moci hrat i jine kasinove hry online ??) ?? budu mit nejake problemy s prevodem penez do/z online heren a mam si tim padem ted rychle jeste pokud to stihnu vybrat radsi vsechny penize z heren ?? a mam vyhry, ktere si prevedu na svuj ucet do banky z heren nejak danit (komu, kdy, kolik atd..) prosim nekoho, kdo se v tom poradne vyzna o odpoved, uz sem z toho celej zmatenej a kdyz ten clanek čtu a i tady ty komenty tak uz nic nechapu poradne a furt si nejsem jistej co presne teda co a jak.. DEKUJI ::) ::U ::B
BigRehy
tomczech
28.12.2011 03:07:56
Pánové musím se vyjádřit k několika Vašim názorům. Neuváděl jsem, že FÚ napaří přímo někomu pokutu 10MioKč, ale může. Co je ovšem více závažnější, je proces udělení pokuty a možnost obrany před ní. Několik předřečníků zde uvádí, že soud prvního stupně pokutu zruší. Za prvé : pokutu udělí místně příslušný FÚ, odvolání je možné ve správním řízení pouze k nadřízenému orgánu. NÉ k soudu ! Až po vyčerpání všech podání k finačnímu ředitelství. Na něj pak může dotyčný postižený podat žalobu. Žalobu je nutno podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, které žalobou napadáme. Zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout. Podání žaloby v zásadě nemá odkladný účinek. Je také třeba vzít v úvahu, že soud nevydává v případě vyhovění žalobě namísto finančních orgánů rozhodnutí nové, ale pouze jejich rozhodnutí ruší a vrací jim je k dalšímu řízení. V případě neúměrné výše pokuty stanovené FÚ se jeví jako jediné relevantní řešení, podat žalobu ve smyslu porušení zákona pro nezákonnost, neboť postižený žalobce bude tvrdit, že trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši. To jde pouze v případě, že:
- lze takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán, a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil,
- a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě.
Soud by tedy mohl v takových případech stanovit novou, konkrétní „odpovídající“ výši pokuty.
Předpokládám ovšem, že FÚ budou jednat rozumně a jednotlivé pokuty budou v řádech 10-100 tisíců Kč, kdy soudy budou tyto žaloby zamítat. Bohužel.
tomczech
xxmartin33
28.12.2011 08:01:19
TOMCZECH 28.12.2011 03:07:56: to máš pravdu ,ale i jakákoliv procedura spojená s odvoláváním atd je ztráta času ,proto mě docela mrzí ,že to vyjádření AČP se omezilo na shrnutí zákona což dokáže každý průměrný člověk,ale věřím ,že na další otázky ještě dojde : proto jsem se už minule ptal JESTLI AČP ZNÁ POSTUPY jak bude FU zjišťovat online hráče jestli v součinnosti s bankou a ohlašování převodů na herny,jakýkoli výklad zákona je mě na nic.než shrnutí zákona by byla lepší rada pro hráče kteří nepoužívají MB jak vybírat a vkládat peníze na herny,je fajn ,že výběry nebudou omezeny (což by byla od MF blbost se zbavit informačního zdroje) ,ale může se stát ,že každý vklad a výběr bude nahlášený a to následně znamená problémy -nemám v povaze podceňovat i třeba politiky a nedokážu si představit,že předkládám zákon a nemám ošetřené jeho vymáhání,pokud to nejde vymáhat u heren tak aspoň po hráčích,proto mě příjde mimo uklidňovat tím ,že není omezen tok peněz nad tím snad neuvažoval nikdo
xxmartin33
tomczech
28.12.2011 08:36:59
XXMARTIN33 28.12.2011 08:01:19: Tok peněz je již dneska plně kontrolován, a to není žádná novinka, která by byla spojena s tímto zákonem. Samozřejmě má státní správa, potažmo FÚ či finanční policie nebo BISka velmi jednoduché a spolehlivé možnosti zjistit kompletní operace na clearingových centrech jednotlivých bank. O selekci odesílatele a přesné lokalizaci příjemce prostředků je zřejmé zbytečně psát. Také v každých podmínkách jednotlivých heren, je dodatek o spolupráci s vládami jednotlivých států na identifikaci hráčů. Sami všichni dobře víte, jak jednoduché, je i pro nás hráče zjistit, kolik kdy kdo vyhrál. Pán o něco výše se ptá zda má začít výhry zdaňovat :))) Je to sice úsměvné, ale tohle jsi měl dělat již před účinností tohoto zákona. Výhry z pokeru spadají pod §10 zákona o dani z příjmu a takto je máš i vykazovat ve svém daňovém přiznání, pokud hraješ na serverech spadajících mimo EU. A na závěr pouze jediné, pokud se bude někdo ze státních úředníku chtít zviditelnit na pokerových hráčích, domnívám se, že jsme jedna z nejjednodušeji identifikovatelných individuí, včetně výše dodanění a následných postihů. Nemohu ponechat také stranou, oznamovací povinnost FÚ na Policii ČR v případě zjištění výše škody ( neodvedení daně ) přesahující částku 50K.
tomczech
tomczech
28.12.2011 09:05:23
A protože díky tomuto delšímu volnu mám čas, dovolím se vyjádřit ještě k aktivitám AČP. Je velmi dobré, že sdružujete hráče a zajímáte se o legalizaci pokeru u nás. Musím se připojit ovšem ke kritice výše uvedené, že problematiku pouze shrnujete. Co mně nejvíce zaráží, je úsměvný způsob jakým chcete "legalizovat" poker u nás. Turnajem za 1Kč hodláte vytvořit precedens ? To skutečně myslíte vážně, že pokud Vám MF tento turnaj nezakáže, tak je hraní online legální ? Proč jste si nenajali kvalitní advokátní kancelář, která by Vám připravila právní názor v součinnosti s ředitelstvím FÚ a MF ? To že tady konstatujete, že nepůjde legálně hrát přece víme již několik měsíců, to není žádná novinka. Hraním těhle pitomin za 1Kč, nemůžete vytvořit precedens pro případný spor v řádech vyšších. U každého činu je vždy důležité prokázání výše společenské škody. Prizzepoll ve výši 10Kč a následný postih FÚ a vyšetřování Policie je naprosto nemyslitelné. Proč jste neoslovili herny, ať se vyjádří, připraví své stanoviska ? Proboha vždyť my jsme zákazníci heren ! Ať se o nás starají. Tohle včetně sázkové činnosti je multimiliardový kšeft. Já to tady píši také proto, že tento server se věnuje hráčům a náš zájem je, abychom kvůli nelegálnímu podnikání subjektů, které na nás realizují velmi slušný zisk, nebyli pochopitelně postihováni jako jediní, neboť postih velkých sázkových zahraničních společností, nespadá do naší judikatury. Tady jsme pouze my ! Né každý ma na vedení bitvy s FÚ prostředky a kontakty. Tyhle spory jsou skutečně velmi drahé. Uvědomte si prosím, že správní řád je koncipován jako jednostranně výhodný pro správce daně. My jako hráči prokazujeme opak rozhodnutí správce a neseme tíhu důkazního břemene. Správce daně pouze konstatuje. Chlácholení vedle v jiném státě je to takhle neobstojí.
tomczech
xxmartin33
28.12.2011 09:08:18
TOMCZECH 28.12.2011 08:36:59: tak předpokládám ,že pokud používám MB tak mám svým způsobem pokoj ,protože jsou snadnněji identifikovatelné objekty,ale spíš mě zajímalo jestli banky budou převody hlásit nebo jinak jestli mají nastavené filtry na tyto platby,protože podle zákona musí každý hlásit nelegální činnost jakoukoliv-takže mě zajímalo pokus asociace řeší s MF různé úpravy tak jestli mají i informace jak to bude probíhat jestli to FU bude řešit nebo jen sbírat data nebo tgo zůstane v šedé zoně než se zákon nějak jasně vyhraní nevím tgo mě od AČP chybí, nad tím daněním ,přemýšlel jsem nad tím a sice ano danit by se mělo ,ale připadá mě trochu úchylný sám sebe nahlásit a danit nelegální činnost
xxmartin33
tomczech
28.12.2011 09:25:26
XXMARTIN33 28.12.2011 09:08:18: Samozřejmě banky budou mít tyto informace naprosto přesně zmapovány a pokud bude v prováděcí vyhlášce uvedena povinnost tyto platby identifikovat, blokovat a hlásit, tak to budou banky bez rozdílu dělat. I dnes spadají platby nad určité částky do filtrů, kde se kontrolují odesílatelé a příjemci.
tomczech
netwar
28.12.2011 09:26:01
Celá věc ohledně legislativy má diskriminační charakter. A to jak Podnikatelských subjektů tak i nás hráčů. Tady jde o to, že Stát jako instituce musí činit nějaké kroky, aby se řeklo že nic nevytváří. Potřebují prostě za své volební období něco stihnout. A doplatíme na to všichni. A naši zákonodárci se budou jen plácat po rameni jak jsou dobří, že něco vytvořili.

Pokud se to rozjede se 100% jistotou čeká republiku žaloba od zahraničních subjektů, kterou s přehledem náš stát prohraje.

Za další nechápu ti lidi co tvrdí že občan zaplatí nějakou pokutu ve výši 10m. Ti by si měli znovu vše přečíst tam je jasně psáno, že se ta pokuta týká podnikatelských subjektů, kteří se proviní proti loterijnímu zákonu.

Na druhou stranu zákon o loteriích nijak nebrání vytváření dalších heren s VLT nebo VHP. Přitom je evidentně jasné, že nejvíce ztrát pro státní kasu je právě z těchto přístrojů. Sice se odvádí daně a poplatky z provozu těchto blbostí, ale na druhou stranu je to spojeno zvýšenou kriminalitou. Herny většinou navštěvují pochybné individua, kde prostředky na hru vzali z kriminální činnosti, nebo z prostředků vyplácených státem.
netwar
xxmartin33
28.12.2011 09:35:04
to AČP : já mám pocit ,že to děláte blbě nebo alespoň tohle téma otázek a odpovědí není pro Vás nijak šťastné.. pokud by jste se prezentovali jako někdo kdo si dává za úkol zpracovat návrhy k novému lot.zákonu a zkusit je prosadit tak je všechno v pořádku a proti tomu nemám nic a velice rád Vás podpořím,ale pokud to chcete dělat jako spasitelé my všechno víme ,ale nemáme žádný kvalitní právní rozbor v součinnosti s MF nebo FU,žádný postoj heren,jen si vykládáme zákon podle svého a doufáme ,že tak se zachovají i úřady tak to je špatně.mimochodem míra nebezpečnosti pro ČR z 1,-turnaje je nulová ,ale to si myslím dobře víte ,že to nechá MF bez povšimnutí jako provokaci,(takže pokud to tak chcete dělat dejte turnaj za 10k+ při dvaceti lidech vítěz ať to nezdaní a uvidíte co se stane-spíš vtip zbytečné riziko) ,berte to jako konstruktivní kritiku nemyslím to špatně jen to tak cítím , ,
další věc nechci se plést ale pokud dá FU pokutu tak mám pocit ,že se sice můžu odvolat ,ale odvolání nemá odkladný účinek pro platbu-tzn zaplatit a čekat to by bylo si také dobré vědět
xxmartin33
xxmartin33
28.12.2011 09:38:57
NETWAR 28.12.2011 09:26:01: tak to se pleteš je tam FU udělí pokutu právnické nebo fyzické osobě
xxmartin33
weeds
28.12.2011 09:52:58
XXMARTIN33 28.12.2011 09:38:57: ano plete se, ale kvuli § 4 odst. 14, kde je zminena "ucast na sazkach"
weeds
Krataman
28.12.2011 10:05:45
nemuzu si pomoct, ale mlati se tu prazdna slama a znovu se opakuji veci uz mnohokrat recene. Co jsme se ovsem nedozvedeli je jak bude postupovat MF a FU po novem roce. Konkretne. Ptal se jich nekdo? Pujdou po hracich? Budou sledovat a postihovat hrani a vybery? Zakon to umoznuje, ale bude tak pouzivan? Nevime nic. ::(
Krataman
SAUNDOFKA
28.12.2011 10:11:37
Jen se chci zeptat. Diky za odpovedi ;) Malej turnajek {200czk RB} kterej bude 21.ledna v nasi hospe se odkladat nemusi ze? Nebo jde o to.. lidi to tak zajimat nebude.. ale kdyby
to nekdo nekomu rekl, ten nekdo by to poslal dal.. muze vzniknout problem? :D Rozumite mi? Diky ;)
SAUNDOFKA
ACP
28.12.2011 10:29:20
xxxmartin a všichni ostatní: Vy se skutečně domníváte že to co připravujeme pro spor s MF zveřejníme 27. nebo 28.12 na zdejším fóru? Omlouvám se, ale to se skutečně z pochopitelných důvodů nestane. Krataman - ANO představte si že ptal, představte si že i mezi svátkama jednám s náměstkem ministra. A víte co: Ani to nevědí!!! Oni nejsou zatím schopni říct co budou přesně dělat! Dokud nevíme jak přesně zakročí, nebudeme Vám zde tvrdit něco konkrétního. Chcete pohádky kecy nebo fakta? Ja už keců slyšel moc na to abych je šířil jako tichá pošta!!!
ACP
ACP
28.12.2011 10:55:17
tomczech - Zcela s vámi souhlasím a s online hernami jsme v úzké komunikaci, stejně jako např. s pokerstrategy, zástupci pokermanu, poker-areny, pokergaming atd. Všichni se na činnosti a přípravách na rok 2012 podílejí.
ACP
xxmartin33
28.12.2011 10:56:51
ACP 28.12.2011 10:29:20: jistě to chápu,ale pak je dobrý to říct jsou tady lidi kteří se v problému evidentně neorientují a vy vystupujete jako organizace ,která zná odpovědí
a pak ty otázky a odpovědí měli vypadat asi takto
1) online je nelegální hrozí Vám toto...
2)FU a MF si dokáže zjistit kdo hraje online těmito způsoby ....
3)nevíme jak úřady budou postupovat ,jestli postihy,mapování nebo nic ...
4)tady máš hráči všechny informace a je na tobě jak si svoji poker budoucnost vyhodnotíš
ale určitě ne tak my si pinknem turnaj a uvidíme co se stane
zatím se nemusíte bát o svoje peníze toky mezi hernou a vámi jsou průchozí,ale už neřeknete ,že v lednu už se výběrem hráč může vystavit problému
zkrátka to vyjádření mě připadá nic neříkající a může to svádět k tomu ,že se hráči nemůže zatím nic stát.
nejde o mě mě to je fuk já si dokážu o sobě a svoji budoucnosti rozhodnout sám, jak to mám zařízený já možná je to návod pro ostatní: moje poslední transakce z MB je 3měsíce stará a po novém roce už nic neplánuji ,hraju na 2hernách na každý mám cca 200eur na MB cca 3K na výběry a platby používám MB kartu
xxmartin33
tomczech
28.12.2011 11:06:37
ACP 28.12.2011 10:29:20: Nikdo Vám nic nevyčítá, je dobře, že alespoň někdo má snahu o změnu tohoto nesmyslu. Bohužel tak jako v této "demokracii" můžeme ovlivnit tento chlív tvořený 20 let s naši tichým souhlasem s totálním rozkrádáním této republiky, tak samo neovlivníme jeden okrajový zákon, který byl sepsán na zakázku sázkovek podnikajících v ČR. Sami asi vidíte v AČP jaká je situace na ministerstvech a jací lidé nám vládnou. Lituji Vás a zároveň jsem rád, že další občané vidí ubohost té pakáže, která se pasuje za elitu tohoto národa. Já jsem po 15 ti letech podnikání v tomto bordelu už rezignoval a ztratil veškeré iluze o možnosti slušného života v této zparchantělé společnosti.
tomczech
Krataman
28.12.2011 11:57:05
ACP 28.12.2011 10:29:20: dik za odpoved, kdyby to bylo napsano v clanku, neptal bych se. Takhle mam aspon radost, ze se tech uredniku nekdo aspon zeptal... ze nevi je vec druha. To me zas az tak neprekvapuje.
Krataman
rends
28.12.2011 12:26:30
to xxmartin33: pro vklad na hernu se dá pouzit MBkarta?dík..
rends
kubaCZ
28.12.2011 12:28:24
Možná odbočuji od tématu, ale..
Znamená to tedy, že povolení k loteriím nedostane ani Sazka, Fortuna... resp. jim bude odebrána?
Dle § 4 (7) nesmí mít společnosti zahran. majetkovou účast a dle § 4 (9) b) musíí mít a.s. akcie na jméno, je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno
Furtuna Game a.s => ALICELA a.s. (akcie na majitele) => RIVERHILL a.s. (akcie na majitele) => Fortuna Entertainment Group N.V. = NIZOZEMÍ
SAZKA sázková kancelář, a.s. => PFQ Czech, a.s.=> BQV Czech, a.s. => STARBRITE INVESTMENTS LIMITED = KYPR (akcie na majitele)

Chápu to špatně? Nebo stačí aby zahr. společnost vlastnila xy akciovek a pak je to v pořádku... ::S
kubaCZ
rhinofighter
28.12.2011 13:31:27
Veliká gratulace všem Bártům a jiným zm.rdům kteří si z našeho státečku dělají soukromou firmičku........ Kdy tohle skončí?? nejen co se pokru týká ale všech odvětví, kde se točí miliony
rhinofighter
xxmartin33
28.12.2011 13:48:17
RENDS 28.12.2011 12:26:30: to by bylo zbytečné,jde to jednoduše převodem z MB na účet herny,,ta MB karta je obyčejná master card takže jsem myslel platby za zboží v obchodech a výběry z bankomatu jsou za poplatek
xxmartin33
thraser
28.12.2011 13:49:02
TOMCZECH 28.12.2011 03:07:56: Muzes mi prosimte vysvetlit jak muze FU davat pokuty radove v 10-100 tisic Kc (coz jsou mimochodem porad likvidacni a nesmyslne castky ), kdyz dle zakona ma dat pokutu 10M? FU nemuze upravovat vysi pokuty jen zaklade sve libovule, to by bylo absurdni ("aha, mame dat pokutu 10k, ale je to kamos, tak mu dame jen litr...). Neco jineho je pak moderacni pravomoc soudu, o ktere si ale v tomto pripade nejsem jisty. Z ceho cerpas?
thraser
FISHonFORK
28.12.2011 14:15:13
THRASER 28.12.2011 13:49:02: Samozřejmě, že každý orgán státní správy určuje výši pokuty sám dle svého uvážení. Ty se pak můžeš proti výši pokuty odvolat pro nepřiměřenost. Žádné přesné tabulky neexistují.
FISHonFORK
thraser
28.12.2011 14:56:13
FISHONFORK 28.12.2011 14:15:13: lol? ty si jako myslis ze to jakou pokutu dostanes rozhoduje jen spravni organ podle toho, jak se zrovna nekdo vyspi? Obv existuji tabulky a za kazdy prestupek musi byt nejakym zpusobem predem urcena pokuta (nebo rozmezi, ve kterem se pak ten spravni organ muze pohybovat a sam urcit vysi). Rika se tomu princip pravni jistoty...
thraser
Radekparek
28.12.2011 15:12:05
THRASER 28.12.2011 14:56:13: tabulky jsou u normálních přestupků např. púroti dopravě, které řeší přestupková komise

tady ten případ se ještě neřešil a MF vydá určitě nějaký metodický pokyn nebo prováděcí vyhlášku kolik komu by se mělo udělovat a za jaké porušení....pokud ne tak to tak bohužel dopadne, ale to nic nemění na tom, že ta pokuta pro fyzické osoby by měla být přiměřená

pochybuji, že se v praxi budou v roce 2012 takové pokuty udělovat v souvislosti s případnými sankcemi, který by hrozili kvůli rozporu zákona s primárním komunitárním právem
Radekparek
FISHonFORK
28.12.2011 15:29:01
THRASER 28.12.2011 14:56:13: Chybně jsem se domníval, že je v novele pokuta AŽ 10M ne jen POKUTA 10M. Takže tady je to prostě 10 mega a konec :-D. Jinak pokud rozmezí je, tak doopravdy může záležet na tom, jak se který úředník vyspí...
FISHonFORK
tomczech
28.12.2011 15:40:29
FISHONFORK 28.12.2011 15:29:01: díváte se na novelizaci, je to pokuta do výše 1OMioKč, musíte se podívat na původní zákon
tomczech
tomczech
28.12.2011 16:21:24
THRASER 28.12.2011 13:49:02: 10 až 100 tis. Kč není likvidační částka, za druhé je to pro FÚ ideální pokuta, neboť odvolání, respektive stížnost, právní zastoupení, znalecký posudek, bude určitě převyšovat tuto částku. Následná žaloba, odvolání a opět právní zastoupení. Tenhle zákon je velmi dobře napsán, tím kdo jej tak chtěl mít. Pokud se domníváte, že zákony jsou tady pro naši ochranu, tak si raději kupte kondom a natáhněte si jej na hlavu :))), bude více chráněni. A pokud chcete, aby nás zastupovali slušní lidé, tak se trošku starejte o věci veřejné a volte slušné lidi, pak by jsme se tady nemuseli scházet u diskuzí a debatovat o prasárnách, kterými ta pakáž obtěžuje lidi, které mezi tím ještě okrádá.
tomczech
wanzus
28.12.2011 16:26:43
KUBACZ 28.12.2011 12:28:24:
Tento zákon nemůže působit retroaktívně,takže pokud neporušej licenční podmínky,tak jim nikdo licecnci sebrat nemůže...
Obv. ta novela zákona neslouží k tomu,aby mohly být vydány nové licence na poker či sázky po netu,ale naopak má zamezit v působení zahraníčních sázkovek na našem trhu a jejich "trestání",neb dosud neměl stát žádnou zákonnou oporu v případným potrestání "nelegálních" sázkovek....
Poker se v tom svezl,protože spousta zahraničních společností má provázaný sázkový byznys s pokrovým (Unibet,Bwin,Betfair,NoIQ,Expekt atd.).
wanzus
FrnaK
28.12.2011 17:09:06
Takže bych měl na svých stránkách zrušit affil odkazy na herny ::| .. a když to doženem ad absurdum, pujdu na hokej v šiltovce PokerStars, zabere mne kamera, jde to do celostátního vysílání, uředník mne identifikuje a já dostanu pokutu za propagaci a reklamu subjektu bez platné licence na provoz loterijních her ::S Vítejte v Kocourkov ::W
FrnaK
tomczech
28.12.2011 17:22:18
FRNAK 28.12.2011 17:09:06: máš pravdu a řešení jsou dvě : buď nechodit v té kšiltovce na hokej, nebo si zažádat o udělení licence :), pokud tady v česku máš bydliště, neměl by to být problém ::;
tomczech
JerryDark
28.12.2011 19:06:26
A to je takový problém udělat novelu zmr.aného zákona?
JerryDark
SvenMat
28.12.2011 19:20:21
JERRYDARK 28.12.2011 19:06:26:
Něco jsem spíchl přes Vánoce a zítra s tím jdu do sněmovny. Mám slíbeno, že to projednají v režimu legislativní nouze. ::)
SvenMat
Headis
28.12.2011 19:20:28
TOMCZECH 28.12.2011 17:22:18: Tak to by hlavně musel sehnat licenci pro PokerStars ne sám pro sebe a to by byl trošku problém ::;
Headis
xxmartin33
28.12.2011 19:34:24
koukám ,debata se stává více konstruktivní a nabírá na vážnosti ::D ::D
xxmartin33
Baly
28.12.2011 20:01:29
Ano jsem natvrdlej a ukamenujte mě. Ale pořád jsem se nedozvěděl základní problém... Budu moci hrát nadále online poker nebo ne? Prosím děkuji za strpení tohoto dotazu, ale opravdu se tu nevyznám.
Baly
bacu
28.12.2011 20:23:00
Baly @ RE 28.12.2011 20:01:29 paneboze, to to nedokazes putnou ? Asi je jasny ze nikdo nic nevi, a vse jsou jen dohady, musis pockat az se vyjadri button a potom se uvidi.
bacu
xxmartin33
28.12.2011 20:44:46
BALY 28.12.2011 20:01:29: můžeš ale rozhodnout se jestli postoupíš riziko už musíš sám,viz můj příspěvek výše(10:56):tyhle otázky a odpovědi se nepovedly
xxmartin33
ceasar84
28.12.2011 22:22:17
Hm a je to tu. Těch 10mega je max. pokuta a určitě se nebude udělovat. Jestli někdo spoléhá, že příští rok bude nový lot. zákon tak je dost naivní, protože jenom tahle novela se mlela několik let natož celý nový zákon. Poker je úplně to poslední o co v téhle novele jde. Jde tam hlavně o bedny atd.., takže pochybuju, že by příští rok byl úplně nový zákon. A podle mě se nepůjde přímo po hráčích, ale po společnostech, kterým se dá nějaká lhůta a pokud nesplní tak se začnou podle mě blokovat české ip adresy.
ceasar84
ACP
28.12.2011 22:48:04
BALY: 1. Zahraniční online firmy nemají tuzemskou licenci k provozování sázkových her, vzhledem k tomu, že úprava zákona definuje nově karetní hry, jako sázkové hry vyžadující tuzemskou loterijní licenci, bude hra u nich dle postoje MF v rozporu s loterijním zákonem (AČP tento postoj nesdílí). Žádná zahraniční online pokerová herna tuzemskou licenci nemá a ani nemůže získat (viz článek). Je důvodná obava, že české úřady proti hernám bez tuzemské licence zakročí. O tom aby se tak nestalo, se snažíme vyjednávat, 2. To že zahraniční firmy nemohou získat tuzemskou loterijní licenci je v rozporu s primárním právem EU, ví i Ministerstvo financí, ale nehodlá s tím nic dělat. Podle mého názoru spoléhá na to, že díky průtahům a obstrukcím ztratí zahraniční firmy o malý český trh zájem, 3. Ano od nového roku budou tyto firmy nahlíženy jako firmy, které neoprávněně na území ČR provozují sázkovou hru a loterii, 4. Hráči v ČR musí počítat s tím, že do vyřešení tohoto problému, hrají na serverech, které nejsou v souladu se zákony ČR, 5. Interpretace AČP je, že poker je dovednostní hra a na jeho online ani live hru se nevztahují ustanovení lot. zákona, 6. O tom, která interpretace je správná bude zřejmě muset rozhodnout soud, 7. V Pátek 30. 12. budu znovu jednat s Ministerstvem financí a pokusím se odpovědné lidi přesvědčit, aby nasahaly k represivním opatřením a do harmonizace naší leg. s EU panoval klid zbraní, 8. Důvodem proč zřejmě nechce MF slyšet o legalizaci zahr. online poker webu je tlak tuzemských lot. firem, které připravují svoje poker online herny a zákon jim v lednu 2012 umožní pro ně získat licenci s tím, že jím zahraniční konkurenci podrží mimo zákon, 9. V tuto chvíli nemáme žádné informace, vedoucí nás k domněnce, že nebudete moci nakládat se svými účty v úvodu roku, v pátek znovu budu chtít slyšet stanovisko MF k této konkrétní otázce, pokud by hráčům jakékoliv nebezpečí hrozilo, okamžitě budeme informovat, 10. Takže budete moci hrát online? Určitě, české úřady nemohou zatím blokovat jejich weby, ale u zahraničních heren budete v kolizi s českým zákonem. S jistotou se ale objeví české herny typu Fortuna atd., pro které je tato změna zákona vyhotovena a tohle bezprecedentní svinstvo využijí pro sebe a nějaký online poker vám nabídnou. O tom co vám a zda něco bude hrozit za hru u tradičních zahraničních heren, vám dám vědět v pátek, pokud mi MF odpoví na mé otázky něco rozumného.
ACP
kolokol
28.12.2011 23:38:45
čistě teoreticky.
k bodu 8. když nemůže zahr. společnost dostat licenci a ta česká ji dostane, Mezitím se ty české nějak rozjedou a časem soud uzná, že jde o dokonalostní hru a né hazard, pak ten zákon je pro tuto situaci bezpředmětný a stát jenom dělal bubáka a vyhrožoval. Zahr. společnosti tady teda nemohly podnikat a přicházely o zisk a hráče. To by jako potom mohly po státu požadovat odškodné?????
Proč je tedy možné, že u nás smí podnikat zahraniční firmy ale zahraniční online herny nemůžou?
kolokol
tomczech
29.12.2011 00:17:26
ACP 28.12.2011 22:48:04: Díky za Vaše shrnutí. Z počátku, tedy v období, kdy jste založili Vaši organizaci, jsem skutečně nabyl dojmu, že se domníváte, že se slušným a logickým přístupem, můžete u naší politické garnitury něco změnit a tudíž jsem předpokládal, že Vaše nadšení pro věc bude způsobeno čistou idealistickou představou, jak to v tom našem českém chlívku chodí. Podle posledních vět Vašeho příspěvku již mám pocit, že jste pochopili v jaké bordelu tady žijeme,kdo a pro koho jsou psány zákony. Jediný recept na tuhle špínu, která je prorostlá ve všech institucích je otevřený boj s korupcí. Nebát se poukazovat na sviňárny, prasata, které si o peníze říkají přímo spráskat bičem přes záda a odtáhnout na Policii. Bohužel u voleb těžko něco změníme, protože neznám jedinou stranu, ba dokonce ani jediného politika, který by se mi jevil jako slušný člověk. Věřím, že se budete snažit vyjednat klid zbraní a pokusíte se dojednat dohody o neútočení, nicméně uvědomte si, že tyto dohody budou naprosto neplatné. Nedovedu si dost dobře představit, kdy Vám garanci neútočení poskytne MF a tím poruší zákon, který je pro něj závazný. GL AČP držím Vám palce, ale spíš dobré nervy a obrněte se trpělivostí a asertivitou.
tomczech
Krataman
29.12.2011 09:20:47
kazdopadne jestli si nekdo zalozi ucet u nove vzniklych heren mistnich spolecnosti, ktere si tento zakon zaplatili (Fortuna a spol.), tak by bez prehaneni zaslouzil dat do drzky! Doufam, ze se takovych najde co nejmene, aby se to tem hayzlum jeste vyplatilo.... ::S

BOJTOTVAT VSECHNY LOKALNI SAZKOVE FIRMY, KTERE SI PO NOVEM ROCE ZALOZI VLASTNI HERNY ABY SKLIDILI OVOCE SVEHO PROLOBOVANEHO A UPLACENEHO ZAKONA! ::S
Krataman
tomczech
29.12.2011 09:46:16
KRATAMAN 29.12.2011 09:20:47: To by bylo sice řešení, ale kdo chce pořád sedět v kasínu, já zas nemám tolik času :)))
tomczech
Krataman
29.12.2011 10:06:00
TOMCZECH 29.12.2011 09:46:16: no dobre, ale prece nepristoupis na jejich hru? Tihle s*aci si zaplatili zakon, ktery nam vsem zkomplikuje zivot a jedinym duvodem je to, ze chteji, abychom hrali u nich a ne u zahranicnich heren. Ja rikam nas*at! To si radsi urvu p*del nez abych hral na jednom z ceskych pokerovych serveru, ktere 100% vzniknou. Nas*at Fortune, nas*at TipSportu, nas*at vsem temhle smejdum, kteri si kupuji zakony.... a nejvic nas*at na Farskyho, toho jestli potkam, tak bude dalsi fackovaci afera, akorat tentokrat tech par facek dostane politik a ne obcan. ::O
Krataman
tomczech
29.12.2011 10:14:43
KRATAMAN 29.12.2011 10:06:00: Podívej, oni jsou normální subjekty, to že ta pakáž co nás má zastupovat jde každému na ruku jako prostitutka je hlavně naše chyba. Pokud se člověk chce zlepšovat v pokeru, tak mu prostě nic jiného nezbývá než hrát a v kasínu nemůžu sedět každý den do rána, to bych zdechnul. Navíc odehraješ strašně málo hand. Donutí nás to tam se přesunout, berme tohle reálně. Je to strašná škoda, obzvláště teď, když vidím kolik máme vynikajících sportovců a jak se ta hra u nás chytla. Bohužel, pokud to chcete změnit, tak tlačte na TV, zasílejte informace, že porušili zákon, pokud ho poruší, tlačte na ně stejnou zbraní. A taky seš prostě zajímejte o chování té pakáže a ukažte jim, že Vám není jedno co dělají s touto zemí.
tomczech
Krataman
29.12.2011 10:28:33
TOMCZECH 29.12.2011 10:14:43: tohle si musi srovnat kazdy sam se sebou. Pro me je to vec principu, ktery nikdy neporusim. 2 roky mam ucet na Starech, jsem tam spokojeny a rozhodne nebudu hrat na mistnich hernach, kvuli kterym muzu prijit o moznost hrat tam kde chci. Umis si predstavit jaky traffic tam asi bude? A kdo tam vlastne bude hrat, jen cesi? Jestli tam pujdes hrat, tak stejne nedostanes to, na co jsi dnes zvykly a jenom budes podporovat vlastni katy. ::W
Krataman
samr
29.12.2011 10:50:06
KRATAMAN 29.12.2011 10:28:33: české pokerové herny budou úplně k ničemu! Jsem zvědavej, jestli je budou nějaké portály doporučovat ::D To by byla ostuda jako barák
samr
kolda69
29.12.2011 11:01:11
jen se chci zeptat jestli nekdo nevi jestli tento d.bilni zakon taky neplati v italii a ve francii protoze jsem si nikdy u stolu nevsiml ze by to nekdo z I nebo F hral
kolda69
Stranger
29.12.2011 16:16:34
Když budu registrovaný hráč v ČR s trvalou adresou v ČR, ale hrát budu z cizí země (konkrétně GB), je to taky nelegální?
Stranger
Crash135
29.12.2011 16:18:41
Mne by možná zajímal pohled/komentář ze strany právníků (pokud tu nějací jsou) ohledně místa podnikání online heren.

Herna se sídlem na Maltě a servery tamtéž, která na internetu nabízí službu (v tomto případě poker) - nabízí službu a podniká v Česku nebo ne?

Pokud nebude mít mutace v CZ, speciální akce a ani nijak jinak se soustředit na české hráče, pak by mohla mít ty naše zákonodárný pitomíry i s výkonou mocí úplně na háku.

Co je jim teoreticky do nějakého Česka a do toho, že někdo, kdo se jim naloguje do herny náhodou hraje z ČR. Je to jako když si koupím dovolenou v Německu od Neckermana a odletím z Mnichova, prostě kupuji službu v zahraničí a naše úřady jsou na zahraniční subjekt krátké.

A kde a u koho by ti naši exoti takovou hernu chtěli žalovat - u nás, no tak to je můžou prostě ignorovat. Na Maltě? Tam by z toho měli akorát psinu. A to je ještě ten lepší případ (Malta je v EU), co herny s domicilem na Gibraltaru....

Pokud stát takové herně neprokáže podnikání na území ČR, tak spousta z nich nakonec stejně bude z obliga a jediné co můžou v rámi vynucování dementního zákona dělat je pronásledovat obyčejné uživatele.

Nejsem právník a berte to jako otázku, takže pls no flame. Určitě jsem uvažoval i o pararele s USA a jejich restrikcemi, ale tam to není v rozporu s primárním právem jako v EU.
Crash135
tomczech
29.12.2011 16:57:04
CRASH135 29.12.2011 16:18:41: no máš pravdu, na herny si ti naši zvrhlíci nešáhnou :), ale šáhnou si na nás na hráče víš, a to o to víc, o co míň si šáhnou na hernu. I když ty největší herny asi nebudou chtít mít problémy s vládami jednotlvých států, takže pokud to nepujde, tak jako jinde prostě odpojí hráče ze zemí, kde nemůžou podnikat a budou čekat, až se změní legislativa.
tomczech
tomczech
29.12.2011 16:59:51
KRATAMAN 29.12.2011 10:28:33: to že tam budou hrát češi mi vůbec nevadí, spíš naopak. Že tam nebude moc turnajů je taky pravděpodobné. Ale snad aspon něco bude, jinak můžem hrát piškvorky na seznamu jedině z domu :(
tomczech
ceasar84
29.12.2011 18:08:16
TOMCZECH 29.12.2011 16:57:04:
Souhlas s tebou. Podle mě to takhle dopadne, budou tlačit přímo na firmy a ty začnout blokovat české ip. Bude to pro ně nejednoduší, nebudou si kvůli pár tisíc hráčů komplikovat život.
ceasar84
tomczech
29.12.2011 20:06:58
Tak dneska naposledy na PS, určitě ve mne zůstane kus nostalgie, díky tomu, že jsem to hrál pro radost a zábavu , né pro peníze. Už mi chybělo jen pár let ( asi 10 ), abych se to naučil, škoda :(. Prožil jsem díky PS, ale i jiným hernám ( Unibet, PP atd. ) krásné i nervy drásající okamžiky. Také díky Vám, Pokermanu, jsem pochopil, že poker není jen hra, ale životní styl a postoj k chápání složitých, nejen pokerových, ale i životních okamžiků. Nechci, aby tento komentář vyzněl jako nekrolog, ale vím, že se těžce budu loučit s mým oblíbeným softwarem a kamarády, se kterými jsem u virtuálních stolů strávil dlouhé hodiny. Doufám a věřím, že nadejde doba, kdy se zase sejdeme u bitevních online stolů a nebude nám na krk dýchat upocený smradlavý státní úředník, který za mrzký peníz zaprodal svou duši. Čest a respekt Vám všem, kteří jste obětovali kousek sebe této krásné hře. Mějte se krásně a naviděnou v přeplněných kasínech :))) GL všem ::T
tomczech
weeds
29.12.2011 20:41:34
TOMCZECH 29.12.2011 20:06:58: ty snad beres zvlastni priplatky za paniku a beznadej ::D zatim neni duvod se v nedeli nepripojit jako kazdy den, tak doufam ze na PS nebudu sam ::3

CEASAR84 29.12.2011 18:08:16: nestras, to je totiz jediny zpusob, jak nam znemoznit hru
weeds
FISHonFORK
30.12.2011 08:55:32
Už se těším na fortuna poker, momentálně je to asi nejtrapnější sázková kancelář na světě, jak pak asi bude poker vypadat. Budete platit klasický rake + 10% manipulační poplatek z potu ze rozdání flopu. Za protočených půl milionu Kč vám pošlou tužku s logem fortuna :-D.
FISHonFORK
p1kes
30.12.2011 14:03:50
TOMCZECH 29.12.2011 20:06:58:
lol.. Co plašíš prosimtě? ::3
FISHONFORK 30.12.2011 08:55:32:
myslím že žádná Fortuna poker nebude, kdo by tam hrál! ::D
p1kes
CZDonkey
30.12.2011 14:08:40
jestli nekdo nekdy bude hrat na tipsport/fortuna pokeru, tak je u me mrtvej Homolka ::W
CZDonkey
kolokol
30.12.2011 15:53:22
jak jsem se dozvěděl, že poker na internetu asi skončí a že v tom mají prsty ti zm.di z těch českých sázkovek, tak jsem přestal u nich sázet a jsou u mě mrtví i kdyby mě lákali na superpoker. Jenom stará tam stále protáčí desetitisíce. Naštěstí jim je tam nenechává ale naopak je tam rozmnožuje.
kolokol
FrnaK
30.12.2011 16:25:32
Dotaz na AČP .. Ještě mne napadla jedna věc. Čistě z pohledu hráče. Ukládá mi zákon abych zjišťoval majetkové a vlastnické poměry právnických osob? Rozuměj on-line heren? Já přece nemám dostatek informací k tomu, kdo hernu vlastní, ani nemám prostředky jak to zjistit..existuje někde soupis právnických osob vlastnících licence v ČR a hlavně jsem z pohledu práva povinen toto zjišťovat? Protože pokud ne, tak mi nikdo nemůže bránit v tom hrát ::N já v dobré víře předpokládám, že pokud je subjekt dostupný, mohu jeho služeb využívat ... jak se na to dívá MF? Pokud to je někde v diskuzi výše, omlouvám se, přehlédl jsem to..
FrnaK
kouba228
30.12.2011 16:46:16
nechápu jak muže te říct ze tam aspon něco bude.hraju proto abych se pobavil, ale zároven něco vyhrál.pokud tam nebude žádný trafic jako že nebude,tak je nesmysl tam hrát
kouba228
Cibi777
30.12.2011 16:48:48
KOLDA69 29.12.2011 11:01:11:
francouzi a italove muzou hrat jen proti lidem ze svoji zeme na pokerstas.fr, .it
viz: http://forumserver.twoplustwo.com/29/news-views-gossip/pokerstars-com-closed-french-players-815006/
Cibi777
Cibi777
30.12.2011 16:53:47
jsme na tom hur nez oni :( RIP zlate casy online pokeru :(
Cibi777
Landys
30.12.2011 17:25:47
odpoved na muj dotaz od PS:
Dobrý den Davide,

děkujeme za Váš email.

Naprosto chápeme, že si přejete obdržet co nejpodrobnější informace ohledně celé situace a přesně o to v současné době usilujeme ve spolupráci s místními úřady a právními experty, abychom mohli provést rozhodnutí o dalších, co nejvhodnějších krocích pro PokerStars i naše české zákazníky.

Věříme, že si dokážete představit, jak komplexní záležitost představuje výklad právních předpisů a jejich dopadů na obchodní činnost. Rádi bychom Vás však ujistili, že je samozřejmě v našem nejlepším zájmu Vám poskytnout patřičné informace co nejrychleji. V tuto chvíli jsme doposud nerozhodli, jaké budou další kroky. Můžeme Vám však říci, že naším cílem bude získat novou licenci tak rychle, jak jen to bude možné.

Jakmile budeme mít ohledně celé záležitosti více informací, dáme Vám vědět. Budete-li mít mezitím nějaké další dotazy, neváhejte se na nás znovu obrátit.
Landys
skarel
30.12.2011 17:41:59
LANDYS 30.12.2011 17:25:47: ::U

Hold jsme teď opravdu v období nejistoty a nemá cenu dělat žádné ukvapené názory a počkat, jak se to vyvine. Věřím, že zrovna PS fakt bude dělat co je v jejich silách, abysme mohli dál vesele rakovat:)
skarel
Landys
30.12.2011 17:50:13
tak to si myslím taky,ale víš jak, to může trvat nějakou chvíli..:(
Landys
skarel
30.12.2011 17:56:31
LANDYS 30.12.2011 17:50:13: Teď mi asi přijde nejrozumnější řešení nechat si tam jen nějaký minimum na hru, buď si dát pauzu na chvíli a nebo hrát normálně dál, jen s výběrama bych asi na chvíli počkal a doufal, že všechno dopadne dobře.
skarel
xxmartin33
30.12.2011 18:23:27
FRNAK 30.12.2011 16:25:32: MF má na svých stránkách seznam subjektů které mají povolení u nás v tomto průmyslu podnikat ,takže ano musíš protože neznalost neomlouvá
xxmartin33
SvenMat
30.12.2011 19:10:28
XXMARTIN33 30.12.2011 18:23:27:
Nemyslím si, že má občan povinnost ověřovat na stránkách MF seznam platných licencí. Mohl bys uvést zákon, na základě které by takovou povinnost občan měl ? Když jdeš na eshop, taky máš povinnost zjišťovat, zda příslušný shop má živnostenský list a je oprávněn k činnosti, kterou provádí ?
SvenMat
winger1984
30.12.2011 20:10:42
svině politici, táhněte na sibiř , haj-zlové ! co vám na pokeru vadí ? způsobuje vám fyzickou ujmu, okradají snad herny stát? tam se kalousku a podobná hovada starejte o ty všelijaké arbitraže, které náš stat stojí miliardy, parchanti jedni ! tahněte od našeho pokeru !!! ČESKÝ POKER ŽIJE A BUDE ŽÍT DÁL (A NEJEN V KASÍNECH ALE I V KLUBECH !!!!!!!)
winger1984
xxmartin33
30.12.2011 21:56:26
SVENMAT 30.12.2011 19:10:28: tak tohle nemůžeš myslet vážně??zákon existuje a je tvoji povinností se podle něho chovat-přeci nepotřebuješ ještě další zákon který tě navádí jak vyhovět tomu zákonu prvnímu,představ si situaci dostaneš flastr těch 10mil a u soudu budeš argumentovat že jsi nevěděl že ta herna nemá licenci,a že není zákon který ti nařizuje si zjišťovat kdo licenci má a kdo ne myslíš že se ti vvsmějou hned nebo až později
xxmartin33
tomczech
30.12.2011 22:34:23
Odpověď pro pana Davida nám dává nějákou šanci, že se PS pokusí získat licenci pro provozování herny v ČR. Nicméně zákon je napsán tak sviňsky a na zakázku, že si nedovedu představit, nejen blokaci fin. prostředků zřizovatele, ale také kompletní zařízení hardwaru a softwaru pro pouze české klienty. Snad se jim to vyplatí a otevřou tady pouze ČR online hernu. Přál bych to ze srdce těm prasatům co si ten zákon koupily pro sebe, ať pojdou na žebrotu. Náš trh je ale velmi malý, výnos z takového teritoria, po patřičném zdanění, podle mě nepokryje náklady ani na provoz systému, natož na jeho zřízení. Myslím, že dalším krokem by mělo být zakázání kouření a pití alkoholu v restauracích. Finále a zlatým hřebem, by pak měla být reforma DPH, které by měl ministr financí stanovit na 100%. Pěkně hnusný večer bez pokeru (ne)přeju :(
tomczech
SvenMat
31.12.2011 02:01:44
XXMARTIN33 30.12.2011 21:56:26:
Já se nechci hádat. Já jen, že když budeš chodit do casina a pak se ukáže, že to casino nemělo licenci, tak ty jako zákazník to přece řešit nemusíš nebo když jdeš do kasina, tak si snad na stránkách MF ověřuješ, zda má platnou licenci ? Jedna věc je vztah herny/kasina vůči státu a druhá věc zákazník vs. provozovatel dané služby. Je potřeba si uvědomit, že hlavní odpovědnost spočívá na pořadateli turnaje resp. poskytovateli služby. Stát nemůže jen tak přenést odpovědnost na zákazníka, aby tento kontroloval, zda má daný subjekt oprávnění/licenci danou službu poskytovat.
SvenMat
xxmartin33
31.12.2011 09:33:58
SVENMAT 31.12.2011 02:01:44: ale já reagoval na frnaka a jeho dotaz na online a jestli je někde seznam licenci,pokud je zákon ,že se hra povoluje jen u licencovaných heren a seznam licencí je na stránkách MF tak máš dost možností jak zjistit ,že hraješ na legalních hernách,,nad kamennýma casinama jsem nepřemýšlel,ale z logiky věci můžeš předpokládat ,že pokud někdo otevře casino tak má zřejmě veškerá povolení v pořádku a stát má dost kontrolních mechanizmů jak to kontrolovat,ale na druhou stranu si myslím ,že pokud by někdo pořadal turnaj bez licence někde v hospodě nebo někde a chytli by tě jako hráče tak se vezeš taky protože jak píšu v prvním příspěvku neznalost neomlouvá --ty příklady jsou až absurdní a pochybuju že někdo zjištuje jestli ma to a to casino licenci,ale myslím ,že to funguje tak ,že stát vydá zákon a člověk se má pohybovat v jeho mezích na základě všech veřejně dostupných informací -jinak může být trestán
xxmartin33
chujo1990
31.12.2011 16:01:01
Co teda ?? Být či nebýt ?? Cash out nebo ne ?? Aby jsem v lednu nevyfasoval pokutu za to, že jsem provedl cash out.. :/

/ale asi na to seru a peníze tam ponechám dál a uvidím asi jak se to vyvine dál..
chujo1990
xxmartin33
31.12.2011 16:09:15
CHUJO1990 31.12.2011 16:01:01: to rozhodnutí je na tobě,nikdo ti neporadí jde jen o tebe,já hraju dál mě to za to stojí
xxmartin33
yagerman007
31.12.2011 16:43:25
CHUJO1990 31.12.2011 16:01:01: tak když provedeš cash out dneska, tak bude stejne zpracovan az v lednu ne? takze uz je pozde nebo se pletu??
yagerman007
chujo1990
31.12.2011 17:45:27
YAGERMAN007 31.12.2011 16:43:25: To netusim... Dám na radu AČP - Dobrou zprávou je, že servery nebudou odpojeny a toky peněz nebudou v úvodu roku přerušeny. Není proto důvod před koncem roku ke skokové panice a vybrání svých depozitů.

Uvidí se cca po prvním týdnu v lednu jaká bude situace..
chujo1990
bigy666
01.01.2012 11:43:06
ak som tomu dobre rozumel poker spada pod loterijny zakon iba ak .... není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek ( zákon č.300/2011 Sb. § 2 písmeno m) ........ z toho mi vychadza, ze pri organizacii FREEZOUT-u to nie je hazard ..... pre istotu by sa buy-in premenoval na zapisne alebo vstupne a vyberal by sa az vtedy, ked pridu vsetci hraci a tym padom bude znama vsazena castka, ich pocet aj vyska vyhier .... budem vdacny za kazdy Vas nazor ..... pretoze ak mam za organizaciu pokru za 100 freezout event. double chance pre kamaratov dostat pokutu 10 000 000 ... tak na to kaslem ..... BTW potrebujem nejake povolenie od mesta event. financneho uradu za vyberanie vstupneho ( napr. na turnaj v sipkach ) ? PS: je zajímavé, že se zde mluví jenom o pokutě 10 000 000 za organizování pokru, ale nespomíná se vazba až 3 roky dle § 252 Trestního zákoníku ..... Neoprávněné provozování loterie a sázkové hry
bigy666
bigy666
01.01.2012 12:27:37
a este by ma zaujimalo odkial niekde niekto nabral pokutu 1000 000 pre hracov ( pri napr. nelegalnom turnaji alebo zahranicnom on-line pokri).. ja som nasiel max. 50 000 ( § 48 odst. 1 písmeno g )
bigy666
CZDonkey
01.01.2012 13:27:18
stejne budete vsichni hrat i kdyby byla pokuta 10 bambilionu ::D

Akorat by me zajimalo jak to budou resit online pro hraci. nebo az se nekdo kvalifikuje z netu na nejakej live trunaj a hitne neco vetsiho. Vetsinou se pak o tom hodne pise a nejakej zavistivec se v tom zacne vrtat. jak je mozny, ze se nekdo kvalifikoval online, kdyz by nemel vubec hrat. jakoze takovejch idi0tu se najde v cechach dost ::;
CZDonkey
xxmartin33
01.01.2012 17:47:42
to AČP: mám ještě dotaz k tomu 1,- turnaji ,ten nápad se mě nelíbí od začátku,ale otázka zní jestli úmyslný porušení zákona nezhorší vaší vyjednávací pozici u MF-dejme tomu ,že ji nějakou dobu budujete ,můžete být pro MF korektní partner a tohle porušení zákona vás vrátí na začátek nebo jinak pokud měli zájem komunikovat a dejme tomu i předložit a prolobovat váš návrh na úpravu zákona jestli ten zájem nezmizí-jinak řečeno nestanete se pro ně nekorektním partnerem,protože ať tak nebo tak ten návrh musí někdo sněmovně předložit a získat pro něho většinu hlasů udělají to pak pro nás ?
xxmartin33
SvenMat
01.01.2012 18:04:37
XXMARTIN33 01.01.2012 17:47:42:
Otázka, zda pořadání tohoto turnaje je vůbec porušení zákona, je stále otevřená věc. Vyvolání soudního řízení je jedna z možností, jak zjistit relevantní výklad zákona ze strany státní správy a jako protiváhu postavit ve sporu výklad AČP. Bez tohoto sporu jsou právní výklady obou stran jen teorie, takže se musí střetnout v reálném soudním sporu.
SvenMat
ACP
01.01.2012 18:28:12
xxmartin33: Úmyslné porušení zákona? Na naše počínání se loterijní zákon nevztahuje, jsme přesvědčeni že turnajem neporušujeme jediný zákon ČR. Pokud má státní instituce jiný výklad, bude jej muset u soudu obhájit. Věřte že naše vztahy s MF jsou velmi korektní a toto na nich nic nemění.
ACP
xxmartin33
01.01.2012 18:44:20
SVENMAT 01.01.2012 18:04:37: tak jestli jde o tohle tak to tady máme výrok krajskýho soudu nejdříve za rok a bude to stát ranec
ÚVAHA: černý scénář: 1)dostanou pokutu od místního FU, 2)odvolají se k nadřízenému FU a zároveň podají žalobu k soudu na FU na nezákonnost udělení pokuty a budou chtít peníze zpět,3)zaplatí pokutu ,protože odvolání proti pokutě nemá odkladný účinek a nezaplacení znamená penále,4)příprava jak AČP tak FU k soudu 5)pokud jsem optimista tak květen první stání soud se seznámí s posudky atd přes prázdniny si veme čas rozhodnutí nebo doplnění v září 5) odvolání se ke krajskému soudu buď AČP nebo FU 6)v lednu nejdříve máme rozhodnutí --neřeším že se dá odvolat ještě dál--takže mě docela zajímá jestli má někdo na to nechat někde ležet 10mil + poplatky za právníka a znalecký posudky??jestli to máte takhle vymyšlený tak to nemůžete hrát to je EV-jako prase a neřeší to nijak zákon ,ale jen Vás a pokutu, no v každým případě mě přijde rychlejší a levnější než ten turnaj a riskovat flastr oslovit přímo ústavní soud ten rozhodne v podstatně kratší době a případně nařídí úpravu zákona
xxmartin33
ACSeRwin
01.01.2012 18:51:23
tak kdopak si dal dneska turnajek ? ::D
ACSeRwin
xxmartin33
01.01.2012 18:53:03
ACP 01.01.2012 18:28:12: tak pokud vztahy zůstanou korektní tak to je v pořádku a jsem za to jedině rád,ale ještě jinak pokud nebude FU na ten turnaj nijak reflektovat tak bude co?přece nečinnost úředníka FU nelze vykládat tak ,že je vše v pořádku a je vše podle zákona to nám výklad zákona nezajistí a nevíme zase nic i v tom shrnutí nahoře píšete ,že informujete MF ,ale pokuty dává FU a FU se to nemusí ani dozvědět
xxmartin33
xxmartin33
01.01.2012 18:54:40
ACSERWIN 01.01.2012 18:51:23: to nemůžu takhle veřejně říct ::D ::D ::D
xxmartin33
ACSeRwin
01.01.2012 18:56:22
XXMARTIN33 01.01.2012 18:54:40:
::D ::D ::D
ACSeRwin
ACP
01.01.2012 19:00:40
xxmartin33: Vážený, pokud jste tak zběhlý v právních postupech, jak by se na první pohled z Vašeho příspěvku mohlo jevit, můžete mi objasnit jakou by AČP měla legitimaci pro podání k ústavnímu soudu?
ACP
xxmartin33
01.01.2012 19:09:46
ACP 01.01.2012 19:00:40: to je pravda to nelze to jsem nedomyslel
xxmartin33
xxmartin33
01.01.2012 19:16:01
ACSERWIN 01.01.2012 18:56:22: jsem si vzpomněl na Švejka jak tam byl ten obecní provokatér a pak je posbíral ::D ::D
xxmartin33
xxmartin33
01.01.2012 19:47:27
ACP 01.01.2012 19:00:40: ale na druhou stranu neznám až tak ústavní právo-takže možná by nějaký odborník našel nějakou možnost než absolvovat kolečko po všech soudech-nevím napadá mě něco z pohledu těch klubů co tady píšou ,že přerušují činnost protože se vystavují protizákonnému jednání tam ten zákon možná protiústavní,když je v jejich činnosti ze dne na den omezuje ,ale to fakt nevím to by musel nějaký znalec na ústavní právo
xxmartin33
JerryDark
01.01.2012 19:53:32
ACP 01.01.2012 18:28:12: Co takhle pozvat na ten turnaj za 1kč i media?Možná by je to zajímalo.
JerryDark
Cibi777
01.01.2012 20:18:07
spis mi media mohli napsat, ze cesky stat uz neuvidi zadne dane z velkych pokerovych svetovych turnaju.. mozna by nebylo spatny, kdyby kazdy hrac si zaplatil nejaky PR clanek v novinach a napsal, co si o tom "super" zakone mysli.. zas tak drahe to neni :)
Cibi777
tomczech
01.01.2012 20:23:32
ACP 01.01.2012 19:00:40: Samozřejmě , že Vaše stížnost bude legitimní, stačí se podívat do ústavy. Mně na té Vaši odpovědi nesedí naprostá neznalost problematiky. Prezentujete se jako zástupci široké pokerové veřejnosti, která chce, a to je dobře, zastupovat hráče, a přitom nevíte jak máte postupovat ?!? Proboha to jste se nemohli obrátit tady na hráče, zda tomu trošku někdo nerozumí !!!!!!! Místo toho nesmyslné turnaje, které vůbec nic neřeší. Že nereagují herny to je vcelku logické , ony nic neriskují, ale že se pasujete do bojovníků za online a klubový poker a jste mimo mísu mě zaráží. Omlouvám se za svůj tón, ale nechali jste desítky tisíc hráčů napospas té bandě úředníků. Asi nemáte žádné finanční zdroje, takže nemůžete oslovit špičkovou advokátní kancelář nebo advokáta. Měli jste to napsat rovnou a mohli se iniciativy chopit jiní. Nebo vyhlásit sbírku na naše zastoupení u ústavního soudu a pevně věřím, že čtenáři i více než jen tohoto webu by přispěli. Já to určitě nehraji pro obživu, ale jde mně o princip. Vaše věčné chlácholení, že o nic nejde je nesmyslné, akorát jsme ztratili tři měsíce. Tady nejsme u stolu kde jde blufovat. Za tu dobu co nám utekla jsme již mohli mít zpracovanou relevantní ústavní stížnost na některé odstavce předmětného zákona. Omlouvám se Vám, ale Vašimi příspěvky jste mě přesvědčili, že nejen že nerozumíte našemu právnímu řádu, ale také že jste věc nekonzultovali prakticky s nikým, kdo dané problematice rozumí. Navíc kvůli tomu budu muset chodit víc do kasína což se mi nechce :). Já neznám Vaše zázemí a kontakty, ale předpokládal jsem, že je máte. Pokud by jste potřebovali, mohu Vám případně pomoci.
tomczech
tomczech
01.01.2012 20:48:12
ACP 01.01.2012 18:28:12: A neodpustím si ještě jeden dovětek. MF potažmo Finanční ředitelství si u soudu nebude muset obhajovat vůbec nic !!!! Důkazní břemeno bude plně na Vás !!!!!! A to v otázce neporušení zákona. Včera jsem si ten zákon trošku prostudoval. Ten zákaz prostě chtě nechtě platí na online poker taky. Nejsem z toho rád, ale je to tak. Vy se asi fakticky v tom vůbec neorientujete. Takovými prohlášeními opravdu spíše pokeru neprospíváte, protože Vás u správního řízení rozmáčknou.
tomczech
Rumburacisko
01.01.2012 22:24:21
TOMCZECH 01.01.2012 20:23:32: Nemáš ty v hlavě vygumováno? ::3
Rumburacisko
tomczech
01.01.2012 22:28:02
RUMBURACISKO 01.01.2012 22:24:21: z jakého důvodu ?
tomczech
kolokol
01.01.2012 23:42:07
Myslím si, že AČP tím turnajem za 1,-kč chce, aby soud konečně řekl, že poker není hazard, ale že opravdu jde o dovednostní hru.

Myslím, že byste si měli přečíst toto: http://www.pokerczech.cz/2011/novy-rok-2012-hrajeme-dal-a-proto-hodne-uspechu-ve-hre-i-v-zivote/
kolokol
Rumburacisko
02.01.2012 11:19:13
TOMCZECH 01.01.2012 22:28:02: z důvodu
tomczech @ RE 01.01.2012 20:23:32
tomczech @ RE 01.01.2012 20:48:12
Rumburacisko
gesho
02.01.2012 14:16:03
Zakon je napsan vskutku neprustrelne, pocet ucastniku se da jednoduse upravit, to je pro hernu kosmeticka zmena, delat jen turnaje po naplneni urciteho poctu a ne dle casu. Potom je pocet ucastniku a vyplatni strukura jasna. Kazdopadne takovou prasarnu jako "....kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje...." zarucit neco, tedy 100% garantovat ve hre neuplne informace nelze, je to sice dosti obsirna formulace, ktera je z pohledu logiky jednoduse napadnutelna ex ante, ale ona vesla v platnost (: hehe,

nicmene herny uz nyni garantuji "urcitou" navratnost, napr. rakeback.,nikdy vsak nemohou garantovat uplnou navratnost. z pohledu logiky mi prijde dosti nemozne provozovat hru - soutez, ve ktere vsem zucasnenym predem garantuji celou informaci o navratnosti, protoze takova hra je dohrana ex ante. Ja nevim, resp. nechapu, co to ma jako znamenat?

"Nepovoluje se vsem fotbalistum, pobirat plat za vykonanou hru, u ktere neni mozne predem garantovat pocet vstrelnych golu daneho tymu a tymu souperova."

Chapu, ze problem je asi v pravnim vymezeni terminu soutez a dovednostni disciplina, nicmene kazda hra ma urcita pravidla a vyuziti danych pravidel k viteztvi je vzdy vedomostni nebo dovednosti prevaha jednoho hrace nad druhym, za predpokladu, ze na zacatku hry maji vsichni ucastnici stejnou pravdepodobnost na vyteztvi. To je naprosto jasne poker a neni automat, kde je rozdeleni psti v neprospech cloveka.

nechapu jak toto muze nekdo odhlasovat, je zjevne, ze nikdo nic necte a ani nicemu nerozumi.

achjo
gesho
mace16
02.01.2012 16:44:20
24.12. jsem vybíral z pokerstars na kartu české spořitelny a stále nic nepřišlo...netrvá to už moc dlouho?...
mace16
ondra123
02.01.2012 18:07:13
http://www.pokerczech.cz/2011/novy-rok-2012-hrajeme-dal-a-proto-hodne-uspechu-ve-hre-i-v-zivote/

"A nyní tedy k realitě roku 2012. Mám pro vás jednu dobrou zprávu. Pročetl jsem zákon č. 300/2012 Sb., tedy ten bič který by měl prásknout nad námi od ledna, asi stokrát. A nikde jsem v něm nenašel slovo poker. Naopak jsem velmi důsledně studoval parametry, které musí naplňovat hra, aby mohla být ustanoveními tohoto zákona regulována. Je mi proto líto, ale ve shodě se stanoviskem celé Asociace českého pokeru musím znovu zopakovat závěr, že stejně jako doposud, nejsou turnaje v pokeru, tedy znovu zdůrazňuji dovednostní soutěže, regulovány tímto zákonem."

Naprostý souhlas !!!! ::U ::U ::U ::U ::U
ondra123
lufi
02.01.2012 19:21:54
no...sada diskuzí tady na pokermanu a celá aféra na téma "co bude s pokerem od 1.1.2012" mi přinesla alespoň jedno poznání, a sice že práce AČP má nějaký smysl... Přiznám, že jsem tomuhle "projektu" (nebo jak to nazvat) v zásadě vůbec nevěřil, neviděl jsem smysl v tom, co dělá, a žil jsem v přesvědčení, že to se jen pár lidí chce přiživit na neznalosti veřejnosti a nejistotě, která se kolem nového loterijního zákona šíří. Skutečnost je ovšem taková, že "veřejnost" je v tomto případě nejenom neznalá, ale taky docela slepá a hluchá, a to nejen veřejnost laická (kde se to nakonec dá po takové mediální masáži čekat) ale patrně i veřejnost "odborná" (např. lidé, co "s loterijním zákonem pracují denně" - cituji teď čísi příspěvek v některé z minulých diskuzí...). AČP tedy děkuji za to, že se snaží "veřejnosti" ukázat, že poker není podle novelizovaného loterijního zákona loterií (= hazardem = zakázaný), a věřím, že pokud se AČP podaří vyvolat "spor", který by měl nakonec řešit soud, tak bude AČP úspěšná. Nicméně si nemyslím, že se to stane, protože ministerstvo asi ví, jaký předpis spatřil světlo světa, a na rozdíl od většiny "odborníků" na tomto fóru asi ví, že takový předpis poker nepostihuje, a asi za takové situace těžko vydá instrukce, aby jakýkoliv úředník hraní pokeru postihoval... Takže AČP přeju hodně úspěchů, těm, co dál hrají, přeju dobrej list:), a všem ostatním doporučuju si ten zákon přečíst celej, protože "§ 2 písm. m)" neznamená v kontextu zákona pro poker NIC! Je jen smutný, že se to musí u nás prokazovat takovým krkolomným způsobem, jak na to jde AČP, ale přiznávám, asi není jiná cesta...
lufi
ondra123
02.01.2012 22:03:45
LUFI 02.01.2012 19:21:54:

Přesně tak. Taky jsem si nebyl jistý jestli všechno co AČP dělá jenom to nejlepší, ale to co napsali do posledního článku z 31.12. je všechno naprosto výstižné a má hlavu a patu. Tím mě hodně příjemně potěšili. Podobný článek sice mohl vyjít už dřív, ale rozumím, že v tom zmatku s politiky a zákony to není tak jednoduché. Takže za sebe taky přeju AČP co nejvíc úspěchů ::U
ondra123
gesho
03.01.2012 10:08:58
kdyz nad tim tak premyslim, asi 2 mesice jsem si nepinkl ani HU, nebyl cas, chut etc. ale ted jak mi to zakazali se do toho snad vrhnu (:

jak to bylo v simpsonovejch "Lidi vic pili a vsechno bylo veselejsi, ale prohibice bez alkoholu nema smysl'
gesho
Johny995
05.01.2012 17:57:23
Zdravím, mám dotaz. Možná už tady někde pod články zodpovězený byl. Přesto se zeptám znovu. Založím-li si účet na Pokerstars u příbuzných v Německu, bude jakoby na ně, budou tam veškeré jejich kontaktní údaje, peníze půjdou na účet u PS také z německé banky, jen bude majitel účtu ( v tomto případě budu "majitel" já) hrát z ČR. Budu porušovat zákon?
Johny995
Haklbery
05.01.2012 19:41:47
JOHNY995 05.01.2012 17:57:23: pokuď potvrdíš bydliště v Germany (nejakou uctenkou, vypisem) a bdues prat prachy pres nemeckou banku. tak mě nenapadá cesta jak by na tebe přišli...
ovšem zákon je tak obecný a hloupě napsaný že ti nikdo nic nezaručí? seš Čech? seš. žiješ v ČR? žiješ, hraješ poker? hraješ tak seš vynej tečka. porušuješ zákon.
Abych tě uklidnil ti ale řeknu že si nemumím představit jak by na tebe přišli. Nikdo nečeká že pokroví hráči budou v postavení jako kdysi čarodějnice. Prostě hraj drž krok a nevyčnívej.
Haklbery
Johny995
05.01.2012 20:29:05
HAKLBERY 05.01.2012 19:41:47: Jasný .. díky za odpověď. Zkusim to nějak vyřešit, ale hrát každopádně budu ..
Johny995
pokerfun123
05.01.2012 23:31:47
Mám dotaz, týká se daná pokuta i hraní o hrací peníze na Pokerstars?
pokerfun123
digitka
06.01.2012 14:27:45
Prosím, kdy bude ten turnaj s buy-in 1,- kč? Děkuji. A kde?
digitka
lufi
06.01.2012 18:58:58
DIGITKA 06.01.2012 14:27:45: http://vinohrady.showdownpoker.cz/turnaje/2345/
lufi
samko
06.01.2012 19:06:31
Takze jsem dneska trosku sledoval hrace na starech a pan Skampa uz ma dane bydliste Slovensko ::B
samko
mcs123
09.01.2012 19:16:02
http://www.novinky.cz/domaci/255725-inspekce-zakrocila-na-pokerovem-turnaji-v-praze.html
mcs123
 

Spolupracujeme:

Forbes Casino