x

 Cash Games (19)

King’s Casino RozvadovNLH2/4 €Ikonka pokerový stůl 6
King’s Casino RozvadovPLO2/2 €Ikonka pokerový stůl 3
King’s Casino RozvadovNLH5/10 € 8/8
King’s Casino RozvadovPLO10/10 € 8/8
King's Prague HiltonNLH1/3 € 8/9
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 KčIkonka pokerový stůl 3
King’s Casino RozvadovPLO5/5 € 7/8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
Ambassador CasinoPLO100/100 Kč 7
Showdown Poker Club MuzeumNLH10/30 KčIkonka pokerový stůl 3
Showdown Poker Club MuzeumPLO20/20 Kč 5
Grand Casino AšPLO2/2 €Ikonka pokerový stůl 3
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 4
Grand Casino AšNLH1/3 €Ikonka pokerový stůl 1
Card Casino BratislavaNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 3
Card Casino BratislavaPLO5/5 € 6/8
Card Casino BratislavaPLO2/2 € 8/8


 Turnaje (18)

20.7. 19:00
1 000+200 Kč
100 000 Kč
23.7. 19:00
800+200 Kč
50 000 Kč
24.7. 18:00
1 200 Kč
150 000 Kč
25.7. 19:00
800+200 Kč
50 000 Kč
27.7. 19:00
1 000+200 Kč
100 000 Kč
30.7. 19:00
800+200 Kč
50 000 Kč
31.7. 18:00
1 400+1 000 Kč
200 000 Kč
31.7. 18:00
1 200 Kč
150 000 Kč
14.8. 18:00
33+20+7 €
5 000 €
18.8. 18:00
808+80 €
100 000 €
Zobrazit více »

PODMÍNKY UŽITÍ POKERMAN

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto podmínky užití webové stránky cz („Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem, společností Board Games Entertainment a.s., IČO: 17366305, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. B 27493 vedená u Městského soudu v Praze („Pokerman“ nebo „Poskytovatel“), a uživateli, kteří přistupují na webové stránky Pokerman.cz jako neregistrovaní návštěvníci („Návštěvníci“) nebo registrovaní uživatelé („Registrovaní“; Návštěvníci a Registrovaní společně „Uživatelé“).
  • Tyto Podmínky upravují základní práva a povinnosti Uživatelů při přistupování na webové stránky cz („Web“), při komunikaci a dalším chování Uživatelů skrze účty/stránky Pokerman na sociálních sítích [doplnit seznam + odkazy] („Sociální Sítě“) a dále určují vzájemná práva a povinnosti při registraci uživatelského účtu a využívání pokročilejších fází Webu přístupných Registrovaným v důsledku jejich registrace na Webu jako např. online Uživatelského fóra („Fórum“) a možnosti přidávat komentáře k jednotlivým článkům či na Sociálních sítích („Komentáře“) (Web, Sociální sítě, Fórum a Komentáře souhrnně jen „Služby“). Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti, kterým se řídí veškeré poskytování Služeb mezi Pokerman na jedné straně a Uživatelem na straně druhé.
  • Služby definované výše jsou Návštěvníkovi poskytovány i bez registrace a jsou veřejně přístupné prostřednictvím Webu (tyto Služby pak zahrnují pouze zobrazování veřejně dostupného obsahu zveřejněného na Webu), a v případě registrace jsou Uživateli poskytovány Služby na základě registrace jeho uživatelského účtu („Uživatelský účet“). V obou případech se však na poskytování Služeb vztahují tyto Podmínky a užíváním Webu prohlašuje Uživatel, že se s těmito Podmínkami v plném rozsahu seznámil a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. Uživatelé tímto zároveň berou na vědomí, že některé Služby jsou poskytovány výlučně Registrovaným.
  • Uživatel bude využívat Služeb v souladu s těmito Podmínkami standardně z pozice spotřebitele dle definice v příslušných právních předpisech, zejména pak dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), resp. dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („ZOS“) („Spotřebitel“), nebo z pozice podnikatele, který Služeb využívá v rámci vlastní podnikatelské či obchodní činnosti („Podnikatel“). Pro Spotřebitele i Podnikatele platí veškerá ustanovení těchto Podmínek s výjimkou těch ustanovení, která mají platit toliko pro jednu nebo druhou skupinu Uživatelů, a která jsou tímto způsobem označena.

 2. LIMITACE ROZSAHU SLUŽEB
  • Uživatel bere na vědomí, že tam kde Pokerman na Webu uvádí a/nebo odkazuje na jakékoli webové stránky, jakýkoli obsah, služby a/nebo jakékoli jiné plnění ze strany osob odlišných od Pokerman („Třetí strany“) ať už v rámci obsahu zveřejňovaného přímo ze strany Pokerman („Obsah“), v rámci reklamy zobrazované prostřednictvím Webu a/nebo jakkoli jinak, platí že užívání těchto webových stránek, obsahu, služeb a/nebo jakéhokoli plnění těchto Třetích stran se řídí vlastními podmínkami užití, obchodními podmínkami či jinými právními vztahy navázanými případně přímo mezi Uživateli a těmito Třetími stranami.
  • Uživatelé berou na vědomí, že pokud chtějí jakkoli využívat reklamní obsah Třetích stran, zejména pak našich partnerů, zveřejňovaný prostřednictvím Webu, dojde k přesměrování zákazníka na příslušné webové stránky takové Třetí strany a využití jakýchkoli produktů či služeb těchto Třetích stran se řídí samostatnými podmínkami těmito Třetích stran. Žádné inzeráty ani nabídky produktů nebo služeb Třetích stran zobrazované na Webu netvoří ve smyslu § 1731 a 1732 odst. 2 OZ nabídku na uzavření smlouvy mezi Pokerman a Uživatelem. Uživatel přitom bere na vědomí, že Pokerman není smluvní stranou žádné takové smlouvy, ani nijak neručí či neodpovídá za plnění povinností kterékoliv ze smluvních stran této smlouvy, a nenese tak ani odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy mezi Třetí stranou a Uživatelem. V případě jakýchkoli reklamací, uplatnění práv z vad a/nebo jakýchkoli stížnosti je Uživatel povinen se obrátit přímo na Třetí stranu, která mu vybraný produkt či službu poskytla. Uživatel není oprávněn uplatnit proti Pokerman jakákoli práva z vadného plnění týkající se produktů či služeb Třetích stran.
  • Uživatelé dále berou na vědomí, že Web je čistě informačního charakteru a používají jej na vlastní riziko a odpovědnost. Pokerman nijak negarantuje správnost, aktuálnost ani úplnost informací uvedených na Webu, tím spíše pak negarantuje správnost, aktuálnost ani úplnost informací uvedených v rámci webových stránek, obsahu, služeb a/nebo jakéhokoli plnění těchto Třetích stran a/nebo zveřejněných na Webu na základě informací poskytnutých těmito Třetími stranami. Pokerman také nepřejímá žádné garance za Komentáře učiněné ze strany dalších Uživatelů.
  • Uživatelé zároveň berou na vědomí, že před učiněním jakéhokoli rozhodnutí na základě Obsahu a/nebo jakýchkoli jiných informací zveřejněných prostřednictvím Webu či Sociálních sítí (ať už ze strany Pokerman, Třetích stran a/nebo jiných Uživatelů), jsou Uživatelé povinni provést vlastní analýzu rizik a berou na vědomí, že veškeré kroky či rozhodnutí takto učinění jsou jejich vlastní odpovědností bez jakékoli odpovědnosti Pokerman.
  • V neposlední řadě berou Uživatelé na vědomí, že prostřednictvím Webu, a to zejména s ohledem na jeho zaměření, může být zveřejňován Obsah týkající se činností Třetích stran regulovaných právní řádem (např. hazardních her a/nebo finančního či investičního poradenství). Uživatel bere na vědomí, že Pokerman v žádném případě neorganizuje, neprovozuje ani se jinak nepodílí v rámci vlastní podnikatelské činnosti na výkonu takové regulované činnosti, přičemž nic zveřejněného na Webu ze strany Pokerman nesmí být vykládáno jako právní, daňové, účetní, finanční, investiční ani jakékoli jiné poradenství a/nebo konzultace a je vždy zodpovědností Uživatele se důkladně seznámit se všemi podmínkami a riziky vyplývajícími z účasti či využívání takové regulované činnosti. V případě vlastní účasti Uživatele na hazardních hrách pak Pokerman doporučuje řídit se vždy zásadami zodpovědného hraní tak, jak jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.zodpovednehrani.cz/.

 3. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy
  • Uživatel – Spotřebitel výslovně souhlasí s tím a výslovně žádá Pokerman, aby mu byly veškeré Služby dle těchto Podmínek poskytnuty ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, v důsledku čehož případnému Uživateli – Spotřebiteli nebude svědčit právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. a) OZ.
  • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby dle podmínek operátora Uživatele v příp. internetového i telefonického připojení; Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky za samostatný přístup a využívání Webových stránek, není-li stanoveno výslovně jinak.
  • Jakékoliv smlouvy mezi Pokerman a Uživatelem dle těchto Podmínek, jakož i příslušné vydané daňové doklady budou Uživateli zaslány na uvedenou e-mailovou adresu Uživatele, a následně budou též uloženy v elektronickém archivu Pokerman.
  • Práva a povinnosti Pokerman a Uživatele – Spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2161b a § 2389a až 2389f OZ a ZOS, ve znění pozdějších předpisů).
  • V rozsahu, v jakém jsou Uživateli – Spotřebiteli poskytovány Služby, zejména pak spočívající ve zpřístupnění Webu, Fóra, Uživatelského účtu, Komentářů a souvisejícího uživatelského rozhraní se jedná o tzv. služby digitálního obsahu.
  • Pro vyloučení veškerých pochybností, ve vztahu k Uživateli – Podnikateli jsou veškerá ustanovení týkající smlouvy o digitálním obsahu i práv z vadného plnění zcela vyloučena, přičemž Uživatel – Podnikatel výslovně bere na vědomí, že veškeré Služby jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk či garancí a Poskytovatel není odpovědný za žádnou majetkovou ani nemajetkovou újmu způsobenou využíváním Služeb ze strany Uživatele – Podnikatele.
  • Pokerman nicméně zabezpečí, že jsou zajištěny aktualizace Webu, které jsou nezbytné k jejímu fungování a přístupu Uživatelů – Spotřebitelů k jejich uživatelským účtům. Tím však není založena jakákoli odpovědnost Pokerman v případě, že kterákoli z Třetích stran znemožní další provoz Webu. Uživatel – Spotřebitel přitom bere na vědomí, že nebudou poskytovány žádné aktualizace Webu nad rámec nezbytných aktualizací provedených na straně serveru Pokerman.
  • Pakliže je Uživatel – Spotřebitel přesvědčen, že jsou Služby poskytovány vadně, má se za to, že jsou ze strany Pokerman poskytovány vadně, takovou vadu však musí Uživatel – Spotřebitel oznámit Pokerman bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Tuto vyvratitelnou domněnku může Pokerman vyvrátit například tím, že prokáže, že je vada způsobena nesprávným využíváním Služeb na straně Uživatele, nesprávnou konfigurací zařízení a/nebo jakýmkoli jiným nesprávným zásahem ze strany Uživatele.
  • Uživatel je zároveň povinen ve své reklamaci či stížnosti sdělit, jaké Služby se reklamace týká a v čem Uživatel vadu spatřuje. Pokerman a Uživatel se zároveň dohodli, že v případě, kdy Uživatel může přistupovat k Webu a svému Uživatelskému účtu, tj. má zajištěn přístup ke Službám, jsou tyto Služby poskytovány zcela bezvadně. I v případě, kdy jsou Služby poskytovány vadně, nemá Uživatel – Spotřebitel nárok na jakékoli finanční vypořádání či náhradu s ohledem na to, že jsou veškeré Služby poskytovány zcela bezplatně.
  • Uživatel – Spotřebitel může uplatnit reklamaci či stížnost na jakékoli Služby prostřednictvím e-mailové adresy [E-MAIL], přes kontaktní formulář uvedený na Webu, oznámením učiněným na adresu sídla Pokerman, příp. se může obrátit se stížností přímo na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Pokerman a Zákazníkem – Spotřebitelem.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 4. Uživatelský účet
  • Uživatelský účet je založen prostřednictvím registračního formuláře zpřístupněného Uživateli prostřednictvím Webu.
  • Uživatel není oprávněn mít více Uživatelských účtů. Uživatelský účet je osobní a Uživatel není oprávněn zpřístupnit svůj Účet, ať už přímo či nepřímo, jakékoli třetí osobě.
  • Uživatel je povinen poskytnout vždy úplné, přesné a aktuální informace týkající se jeho osoby a/nebo osoby, kterou tento Uživatel zastupuje a/nebo jejímž jménem jinak jedná. Za správnost a úplnost údajů odpovídá Uživatel, resp. osoba, pro kterou byl Uživatelský účet vytvořen, a které jsou poskytovány Služby.
  • Uživatel je dále povinen udržovat veškeré údaje týkající se jeho osoby vždy úplné a aktuální, a veškeré případné změny v těchto údajích oznámit Pokerman nejpozději do 14 kalendářních dní od okamžiku, kdy se o změně dozví, a to alespoň prostřednictvím změny údajů v rámci Uživatelského účtu.
  • Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení Uživatelského účtu. Uzavřením Uživatelského účtu nejsou dotčena další práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínky, které zůstávají v platnosti a účinnosti, a to zejména ve vztahu k Zásadám dle čl. 8.

 5. Doba Trvání Smlouvy
  • Smlouva mezi Uživatelem a Pokerman se uzavírá na dobu realizovaného přístupu ze strany Návštěvníka a na dobu trvání Uživatelského účtu v případě Registrovaného.
  • Pokerman má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, a to zejména v případě, kdy:
   • Uživatel a/nebo jakékoli třetí osoby, kterým užívání Služeb Uživatel umožnil, používají Služby v rozporu s těmito pom s právními předpisy České republiky a/nebo Slovenské republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Služeb, zásadami pro Příspěvky ve smyslu čl. 7, těmito Podmínkami a/nebo oprávněnými zájmy Pokerman, nebo má užívání Služeb sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
   • Pokerman má důvodné podezření, že Uživatel a/nebo jakékoli třetí osoby, kterým užívání Služeb Uživatel umožnil, Pokerman s právními předpisy České republiky a/nebo Slovenské republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Služeb, zásadami pro Příspěvky ve smyslu čl. 7, těmito Podmínkami a/nebo oprávněnými zájmy Pokerman, nebo má užívání Služeb sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
   • Uživatel a/nebo jakékoli třetí osoby, kterým užívání Služeb Uživatel umožnil, používá Služby k jakýmkoli účelům, které by mohly poškodit Pokerman, resp. dobré jméno či obchodní postavení Pokerman;
   • Uživatel a/nebo jakékoli třetí osoby, kterým užívání Služeb Uživatel umožnil, zneužívá, blokuje, kopíruji, zpětně analyzuje, modifikuje či jinak narušuje jakoukoliv funkci Služeb či jejich část a/nebo se pokusil jakkoli narušit stabilitu, chod a/nebo integritu Služeb;
   • Registrovaný nepoužil Uživatelský účet déle než 6 (slovy šest) měsíců;
   • Pokerman má důvodné podezření, že faktickým uživatelem Uživatelského účtu je osoba odlišná od Registrovaného;
   • Uživatel a/nebo jakékoli třetí osoby, kterým užívání Služeb Uživatel umožnil, naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Webu, Obsahu, Sociálních sítí, Fóra a/nebo jakýchkoli dat na nich uložených.

 1. Ochrana autorských práv a limitace odpovědnosti
  • Uživatel bere na vědomí, že jediným právoplatným vlastníkem, držitelem či vykonavatelem autorských práv, jakož i dalších práv duševního vlastnictví:
   • k Obsahu (včetně Podmínek, článků, fotografií, obrázků, log, programového vybavení, designových prvků aj.),
   • k ochranným známkám a značkám Služeb, Pokerman a Webu včetně souvisejících obchodních názvů veškerých slovních i obrazových značek, ať už registrovaných či nikoli a k veškerým dalším materiálům souvisejícím s Webem, jakož i
   • k doménám Pokerman a veškerému dalšímu obsahu používanému k a/nebo v souvislosti s poskytováním Služeb,

je jediným vlastníkem, držitelem či vykonavatelem autorských práv Pokerman, případně ve vztahu k vyobrazení webových stránek, obsahu, informací, obchodních značek, služeb a/nebo jakéhokoli plnění Třetích stran tyto Třetí strany.

 • data scraping Webu, tedy vytěžování obsahu Webu prostřednictvím automatizovaných i neautomatizovaných počítačových algoritmů, včetně jakéhokoli další využití Obsahu či dalších předmětů autorských práv a práv duševního vlastnictví tak, jak jsou definovány v čl. 6.1 výše, je komukoliv a za všech okolností výslovně zakázáno a porušení této povinnosti může být sankcionováno jako předpisy práva soukromého, tak i veřejného, a to včetně práva trestního.
 • Pokerman není povinen zajistit nepřetržitý provoz Webu. V případě výpadku Služeb nenese Pokerman vůči Podnikateli jakoukoliv odpovědnost.
 • Pokerman nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webových stránek je zakázáno používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém Pokerman.
 • Za důsledky veškerých činností spojených s užíváním Služeb nese výlučnou odpovědnost Uživatel a výslovně se zavazuje k tomu, že Služby nebude užívat k činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky a/nebo Slovenské republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Služeb, zásadami pro Příspěvky ve smyslu čl. 7, těmito Podmínkami a/nebo oprávněnými zájmy Pokerman. Pokud Uživatel prostřednictvím vlastního Uživatelského účtu umožní třetím osobám umisťovat jakýkoli obsah na Web, Fórum či Sociální sítě a/ nebo umožní těmto třetím osobám jakkoli sdílet Služby, je tento Uživatel v plném rozsahu odpovědný za jednání těchto třetích osob v rozporu s právními předpisy České republiky a/nebo Slovenské republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Služeb, zásadami pro Příspěvky ve smyslu čl. 7, těmito Podmínkami a/nebo oprávněnými zájmy Pokerman tak, jakoby by porušení způsobil sám tento Uživatel. Uživatel se zavazuje nahradit Pokerman veškerou majetkovou újmu a poskytnout Pokerman přiměřené zadostiučinění v případě nemajetkové újma, která Pokerman vznikne v souvislosti s užíváním služeb Pokerman v rozporu s právními předpisy České republiky a/nebo Slovenské republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Služeb, zásadami pro Příspěvky ve smyslu čl. 7, těmito Podmínkami a/nebo oprávněnými zájmy Pokerman, ať jím samým nebo jakoukoli třetí osobou, které Uživatel užívání Služeb umožnil. Pokerman nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob ze strany Uživatele a/nebo Třetích stran.

 1. Příspěvky Uživatelů
  • Prostřednictvím Fóra, Komentářů a Sociálních sítí mají Registrovaní Uživatelé možnost přidávat prostřednictvím shora uvedených médií texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou uživateli šířeny prostřednictvím Webu a/nebo Sociálních sítí („Příspěvek").
  • Uživatelé přitom berou na vědomí, že uložením, zpracováním a zobrazováním Příspěvku předmětného Uživatele třetím osobám Pokerman poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb.; Pokerman však není odpovědný za jakékoli Příspěvky Uživatelů, a to bez ohledu na zvolené médium, a stejně tak není odpovědný ani za jakékoli porušení práv třetích osob (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace, kterého se dopouští přímo Uživatel tím, že vložil předmětný Příspěvek prostřednictvím Fóra, Komentáře či Sociálních sítí.
  • Uživatel se zavazuje přidávat jen takové Příspěvky, které nezasahují do jakýchkoli práv třetích osob, tj. zejména pouze takové Příspěvky, u nichž si v souvislosti se zobrazením osob, jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, a/nebo užitím autorských děl opatřil veškeré potřebné souhlasy k takovému zveřejnění Příspěvku. V případě, že Uživatel umožní jakýmkoli třetím osobám přidávat Příspěvky odpovídá za porušení případných práv třetích osob stejně, jako by předmětný Příspěvek přidal sám. Uživatel se zároveň zavazuje zajistit, že on sám, jakož i veškeré osoby, kterým umožnil přidávat Příspěvky, zajistí, aby Příspěvky nebyly v rozporu se zásadami pro Příspěvky ve smyslu čl. 7 Podmínek níže, a aby tyto Příspěvek nebyly ani jinak způsobilé způsobit jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu Pokerman a/nebo kterékoli třetí osobě. Ustanovení čl. 6.5 stran náhrady majetkové i nemajetkové újmy se použije obdobně.
  • Uživatel se dále zavazuje zajistit, že on sám i veškeré osoby, kterým případně umožnil přidávat Příspěvky, budou dodržovat následující zásady pro zveřejnění Příspěvků, resp. vyvarují se jakémukoli přidání Příspěvků, které:
   • podporují či podněcují k násilí, páchání či propagaci trestné činnosti, sebevraždě či sebepoškozování, a/nebo je jakkoli vyobrazují;
   • mají za cíl podvést, oklamat a/nebo jakkoli jinak zneužít či zasáhnout do práv jakékoli třetí osoby;
   • podporují či podněcují sexuální obtěžování, sexuální zneužívání dospělých i dětí šikanu, vykořisťování, a/nebo je jakkoli vyobrazují;
   • podporují, podněcují a/nebo se přímo projevují jako nenávistné či násilné projevy, sexuálně explicitní projevy včetně případných sexuálních návrhů, a/nebo shora uvedené jakkoli vyobrazují;
   • jsou způsobilé narušit jakákoli jiná práva třetích osob, zejména pak osobní, autorská či majetková práva těchto třetích osob;
   • jsou způsobilé narušit integritu Uživatelských účtů a/nebo identitu Uživatelů, kybernetickou bezpečnost, a/nebo jakkoli jinak ohrozit řádné fungování Služeb a demokratické společnosti.
  • Pokerman si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že zjistí a/nebo má Pokerman alespoň důvodné podezření, že přidání takového Příspěvku ze strany Uživatele je v rozporu s právními předpisy České republiky a/nebo Slovenské republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Služeb, zásadami pro Příspěvky ve smyslu tohoto čl. 7, těmito Podmínkami a/nebo oprávněnými zájmy Pokerman, a to zejména v případě, že Příspěvek zasahuje a/nebo může zasáhnout do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Pokerman nebo jakýchkoli jiných třetích osob.

 2. Ochrana osobních údajů
  • Svou informační povinnost vůči Uživatelovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Uživatele pro účely plnění smlouvy o poskytování Služeb a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Pokerman plní Pokerman prostřednictvím informací uvedených níže v tomto čl. 10 Podmínky.
  • Pokerman zpracovává osobní údaje Uživatele výhradně pro účely:
   • plnění smlouvy ve smyslu čl. 6(1)(b) nařízení GDPR,
   • jednání o smlouvě ve smyslu čl. 6(1)(b) nařízení GDPR,
   • plnění právních povinností Pokerman ve smyslu čl. 6(1)(c) nařízení GDPR, a
   • oprávněných zájmů Pokerman ve smyslu čl. 6(1)(f) nařízení GDPR.
  • Rozsah osobních údajů zpracovávaných ze strany Pokerman je následující:
   • jméno a příjmení či obchodní firma,
   • uživatelské jméno,
   • adresa bydliště a adresa pro doručování, nebo adresa sídla,
   • e-mailovou adresu a telefonní číslo,
   • systémové údaje, protokoly a logy relací včetně IP adresy uživatele,
   • informace související s poskytováním Služeb

(dále společně jen "osobní údaje").

 • Pokerman bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje do doby splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytování Služeb; e-mailovou adresu po dobu 5 let od registrace Uživatelského účtu a všechny výše uvedené údaje maximálně po dobu trvání promlčecí doby, nejdéle však 15 let ode dne uzavření smlouvy o poskytování Služeb, což je doba odpovídající promlčecí době náhrady škody.
 • Pokerman může zpracovávat výše definované údaje Uživatele, zejména e-mail, jméno, příjmení a telefonní číslo, na základě dobrovolného a informovaného souhlasu Uživatele ve smyslu čl. 6(1)(a) nařízení GDPR. Používání Webu, Uživatelského účtu ani Fóra však nejsou podmíněny poskytnutím souhlasu. Pokerman může zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu po dobu 5 let. Doba zpracování může být kratší, pokud Uživatel souhlas odvolá. Odvolání lze provést kdykoli zasláním žádosti na adresu [e-mailová adresa] nebo aktivním odhlášením přímo prostřednictvím e-mailu.
 • Pokerman může v rámci výše popsaných činností zpracování osobních údajů pověřit zpracováním údajů zpracovatele. Zpracování osobních údajů třetími osobami se může řídit jejich vlastními podmínkami. Uživatel přitom souhlasí s tím, že Pokerman může předat osobní údaje zpracovatelům, pokud je to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů zpracování údajů. Zpracovatelé, které Pokerman pověří zpracováním osobních údajů, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou s údaji nakládat vždy v mezích GDPR a těchto Podmínek. Shora uvedené přitom platí i pro případy, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě právních základů a prostředky, které spolu s Pokerman určují jeho partneři společně jako společní správci.
 • Poté, co pomine důvod zpracování údajů, Pokerman osobní údaje zlikviduje.
 • Pokerman vždy vynaloží veškeré úsilí, aby zabránil neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá Uživateli ani jiným subjektům údajů za případné škody způsobené neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 • E-maily zasílané Uživatelům v souvislosti s těmito Podmínkami se nepovažují za nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel nicméně výslovně souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení ze strany Pokerman na elektronickou adresu či na telefonní číslo Uživatele.
 • V případě, že se Pokerman dozví o bezpečnostním riziku spojeném s osobními údaji, které má dopad na Uživatele, oznámí tuto skutečnost Pokerman bez zbytečného odkladu Uživateli.
 • Pokerman poskytne Uživateli součinnost a právní pomoc při vymáhání náhrady škody od odpovědných zpracovatelů v případě úniku osobních údajů nebo jiné události vedoucí ke ztrátě. Pokerman však neodpovídá za nesprávný postup zpracovatelů a společných správců.
 • Uživatel tímto potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Uživatelovi, resp. že poskytl údaje, jejichž použitím nebyla porušena práva třetích osob. Uživatel je povinen vždy informovat Pokerman o všech změnách svých osobních údajů tak, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje.
 • Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Uživatel ani jiné subjekty údajů však nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR.
 • Uživatel může svá práva kdykoli uplatnit zasláním e-mailu na adresu [e-mail]. Pokerman se bude snažit vyřešit požadavky Uživatele související s ochranou osobních údajů co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů. Práva Uživatele zahrnují:
  • vysvětlení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a případně požádat Pokerman o jejich zveřejnění;
  • opravu osobních údajů, pokud existuje obava, že některé z nich jsou nepřesné nebo chybí;
  • omezení zpracování, pokud existuje obava, že Pokerman zpracovává více údajů, než je nezbytné;
  • výmaz osobních údajů, přičemž Pokerman žádosti vyhoví za předpokladu, že neexistuje jiný právní důvod pro další zpracování osobních údajů;
  • vydání kopie osobních údajů zpracovávaných automatizovanými prostředky na základě souhlasu Uživatele nebo v souvislosti s plněním smluvních povinností Uživatele, a to ve strojově čitelném formátu;
  • dočasné zmrazení operací zpracování údajů pro účely oprávněného zájmu Pokerman;
  • podání stížnosti přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz) nebo jiného příslušného národního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se Uživatel domnívá, že Pokerman zpracovává osobní údaje v rozporu s těmito Podmínky nebo právními předpisy.
 • Pokerman může používat také technologie cookies a pixely v rámci Webu, jejichž prostřednictvím mohou být rovněž zpracovávány osobní údaje Uživatelů. Rozsah a případnou délku zpracování, jakož i popis funkcionality jednotlivých cookies si může Uživatel zobrazit vždy v rámci příslušné lišty na Webu.
  1. Úplná pravidla soutěží (dále také jen "Pravidla")

   Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěží (dále pouze „Soutěž“).
   Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla Soutěže.
   Organizátor Soutěže
   Organizátorem a současně pořadatelem Soutěže je společnost Board Games Entertainment a.s.,
   se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 17366305, DIČ: CZ17366305 zapsána v
   OR u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 27493 (dále jen „Organizátor“).
   Místo konání soutěže
   Na webu Organizátora na adrese pokerman.cz (dále jen „Web“) a současně na českých oficiálních FB POKERMAN a IG POKERMANCZECH stránkách Organizátora (dále jen „Sociální sítě“).
   Termíny Soutěže
   Realizace Soutěže: Soutěž proběhne v období srpna (dále také jen „Doba konání Soutěže“)
   Vyhlášení výherců: proběhne 3 dny od vyhlášení soutěže
   Předání výhry: bude odesláno elektronicky
   Soutěžící
   Soutěže se může pouze zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
   republiky, která splní tyto Pravidla, a to pouze způsobem definovaným v těchto Pravidlech a výlučně
   v Době konání Soutěže.
   Základní pravidla Soutěže a podmínky pro vstup do Soutěže
   1. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití Sociálních sítí, použití našeho Webu a dále
   tato Pravidla.
   2. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze s jedním uživatelským účtem na Webu (dále jen
   „Uživatelský účet“), jedním účtem na příslušné Sociální síti (dále jen „Účet na Soc. sítích“)
   a vždy pouze jedním soutěžním příspěvkem, kterým se (dle konkrétních pravidel Soutěže)
   myslí výlučně jeden post na Sociální sítí a/nebo jeden komentář na Webu (a v něm obsažený
   text, fotografie či sdělení; dále jen „Soutěžní příspěvek“). Výhercem soutěže je konkrétní účet a výhra nelze přesunout na jiného výherce.
   3. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi
   a/nebo k dalším osobám pověřeným zajištěním této Soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv
   z takových osob ve vztahu osob blízkých.
   4. Účastníkem Soutěže se stane pouze osoba splňující podmínky stanovené v těchto Pravidlech,
   a která v Době konání Soutěže splní podmínky pro vstup do Soutěže tak, jak je stanoveno
   dále v těchto Pravidlech (dál jen „Soutěžící“).
   5. Pro Soutěžící na Sociálních sítích platí vedle povinnosti splnit jednotlivá Pravidla také to, že
   podmínkou účasti v Soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v Soutěži chce Soutěže
   zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na příslušné Sociální síti.
   6. Pro vyloučení pochybností je pro řádnou účast v Soutěži potřeba splnit rovněž
   veškeré další podmínky uvedené v těchto Pravidlech.
   7. Soutěžní příspěvek nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat
   mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etický (zejména nesmí obsahovat pornografii,
   násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).
   8. Vstupem do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly.
   9. Je-li Výhra vstupenkou na turnaj vztahuje se výlučně na první buy-in do turnaje, není-li v
   Dalších podmínkách vstupu uvedeno jinak.
   Prohlášení Soutěžícího
   Soutěžící vstupem do Soutěže – publikací Soutěžního příspěvku spolu s náležitostmi uvedenými dle
   těchto Pravidel – potvrzuje, že:
   1. Je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu v rámci Soutěžního příspěvku, nebo že
   má řádný souhlas autorů či spoluautorů takto vloženého materiálu (text, fotografie či jakékoli

   jiné sdělení nebo obsah; dále jen „Obsah“) a disponuje veškerými právy k Obsahu
   nezbytnými k jeho zveřejnění prostřednictvím příslušné Sociální sítě.
   2. Má řádné souhlasy od všech osob zachycených v Obsahu včetně souhlasů těchto osob
   s případným zveřejněním jejich podobizny či jiných projevů osobní povahy prostřednictvím
   příslušné Sociální sítě, a to včetně souhlasu k užití jména, příjmení či uživatelského jména
   těchto osob v rámci Soutěže a jejich zpracování ze strany Organizátora.
   3. Má řádné souhlasy majitelů jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a
   jiných podobných nehmotných statků zachycených v Obsahu, to vše k užití Obsahu v Soutěži
   v souladu s těmito Pravidly, právním řádem České republiky a pravidly příslušné Sociální sítě.
   4. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže
   Soutěže účastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze
   Soutěže bez náhrad vyloučena.
   5. Soutěžící se zavazuje odškodnit Organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim
   způsobené v důsledku umístění Obsahu v rozporu s těmito Pravidly, pravidly příslušné Sociální
   sítě a/nebo pravidly právního řádu České republiky.
   Mechanismus Soutěže
   1. Soutěž probíhá v Době konání Soutěže.
   2. Podrobné podmínky účasti, resp. vstupu do Soutěže jsou uvedeny přímo v příspěvku
   Organizátora, ve kterém jsou zveřejněna tato Pravidla (dále jen „Další podmínky vstupu“). Účast v Soutěži je podmíněna splněním všeho výše a níže uvedeného, a to včetně Dalších podmínek vstupu.
   3. Za vstup do Soutěže se považuje vždy jen publikace prvního ze Soutěžních příspěvků. Další
   publikace příspěvků ze strany konkrétní osoby je pro účely Soutěže irelevantní a nebude na ni
   brán ze strany Organizátora zřetel. Do Soutěže tak bude zařazen pouze první ze Soutěžních
   příspěvků, který Soutěžící publikuje za shora uvedených podmínek. Do Soutěže se tedy není
   možné zapojit opakovaně, a to ani v případě účasti jedné osoby prostřednictvím více
   Uživatelských účtů a/nebo Účtů na Soc. sítích. Účastník, který publikuje více Soutěžních
   příspěvků (a nadbytečné příspěvky nesmaže v případě, že byly zveřejněny omylem v Době
   konání Soutěže) může být ze Soutěže vyřazen.
   4. Vítěz bude na základě výběru v rámci náhodného generátoru čísel a po zkontrolování splnění
   podmínek dle těchto Pravidel a Dalších podmínek vstupu.
   5. Na výhru nevzniká žádný právní nárok a není ji možné směnit za hotovost ani místo ní
   požadovat jakékoli jiné plnění, které nebylo výslovně specifikováno Organizátorem.
   Výhra
   Jedná se o ticket (vstup) do turnaje
   Určení výherce
   Všechny výherce Organizátor vylosuje následující den od uzávěrky Soutěže (tj. ke dni následujícímu po
   posledním dni Doby konání Soutěže; dále jen „Den oznámení“), oznámíme jeho jméno, příjmení či
   uživatelské jméno (dle údajů, které byly poskytnuty v rámci Soutěže), a v průběhu dne jej Organizátor
   kontaktuje. Výherce má čas do 21:00 na odezvu. Pokud do té doby neodpoví, na jeho místo bude
   vybrán náhradní výherce a tímto okamžikem původní výherce ztrácí možnost Výhry a ta propadá ve
   prospěch Organizátora.
   Oznámení Výhry
   1. Jméno a příjmení nebo uživatelské jméno výherce (dle údajů, které byly poskytnuty v rámci
   Soutěže) bude oznámeno Organizátorem prostřednictvím Webu a dále také na jeho oficiálním
   profilu na vybrané Sociální síti pod příslušným příspěvkem, a to nejdříve v 22:00 (CEST) v Den
   oznámení případně do 22:00 další dne, pokud je nezbytné vybrat náhradního výherce (dále
   jen „Oznámení“).
   2. Současně s tímto Oznámením obdrží výherce od Organizátora výzvu k zaslání svých
   kontaktních doručovacích údajů a dalších informací nezbytných k zaslání Výhry.¨
   3. Pokud výherce kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do 2
   pracovních dnů od výzvy, ztrácí možnost Výhry a ta propadá ve prospěch
   Organizátora. Organizátor vybere další vítězný Soutěžní příspěvek.

   Ztráta nároku na Výhru
   Nárok na Výhru dále ztrácí Soutěžící, který:
   1. nesplní některou z podmínek účasti stanovenou v těchto Pravidlech či Dalších podmínkách
   vstupu nebo neprokáže jejich splnění;
   2. jakkoli jinak jedná v rozporu s těmito Pravidly, Dalšími podmínkami vstupu a/nebo právním
   řádem České republiky;
   3. byl ze Soutěže vyloučen v souladu s těmito Pravidly.
   Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího
   či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo pokud k takovému
   jednání dojde, může být Soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného
   jednání Soutěžícího či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je
   jinak v rozporu s Pravidly, Dalšími podmínkami vstupu, právním řádem České republiky a/nebo s
   obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Organizátora o vyloučením ze Soutěže je
   konečné, bez možnosti odvolání.
   V případě, že vyloučenému Soutěžícímu již byla předána Výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné,
   uhradit Organizátorovi hodnotu Výhry v penězích. Tím není dotčena odpovědnost Soutěžícího k
   náhradě újmy, včetně nehmotné, Organizátorovi nebo třetím osobám způsobeným jednáním, které
   vedlo k vyloučení ze Soutěže.
   Předání výhry
   1. Vedle zveřejněním výherce v rámci Oznámení bude výherce obeznámen se svým vítězstvím
   rovněž prostřednictvím soukromé zprávy v rámci příslušné Sociální sítě a případně
   registračního e-mailu.
   2. Výhra bude vyzvednuta na kase příslušneho kasina, kde se bude konat turnaj na který je ticket směřován.
   3. Doručení výhry zajišťuje Organizátor.
   Autorská práva, obsah Vloženého materiálu a nezbytné souhlasy
   1. Soutěžící poskytuje vstupem do Soutěže Organizátorovi bezplatně nevýhradní oprávnění k
   výkonu práva užít Obsah ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský
   zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně,
   zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné,
   elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se Soutěží nebo k jiným marketingovým účelům
   Organizátora.
   2. Účastí v Soutěži projevuje dále Soutěžící svůj souhlas s tím, že Organizátor jsou v rozsahu
   Soutěžícím publikovaných Soutěžních příspěvků a pouze v souvislosti se Soutěží oprávněni
   pořizovat případné obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy Soutěžícího či
   shromažďovat jeho projevy osobní povahy (v rámci Soutěžních příspěvků), a dále také
   uveřejňovat jméno a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících
   se Soutěžícího nebo jeho projevů osobní povahy (v rámci Obsahu), a to ve sdělovacích
   prostředcích i na internetu, to vše bezplatně a bez omezení místa či času.
   3. Organizátor se svá práva dle této části Pravidel nevyužívat jinak než v souvislosti
   se Soutěží.
   Ochrana osobních údajů
   1. Organizátor je správcem osobních údajů poskytnutých Soutěžícím za účelem jeho účasti v
   Soutěži, přičemž rozsah předaných osobních údajů je pro účast v Soutěži nezbytný.
   2. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (zejména v souladu s Obecným
   nařízením o ochraně soukromí („GDPR“) zpracovává Organizátor osobní údaje, které tvoří:
   identifikační, adresní a kontaktní údaje Soutěžícího – subjektu údajů, a to konkrétně jeho:
   a. jméno,
   b. příjmení,
   c. uživatelské jméno,
   d. účet na příslušné Sociální sítí,
   e. e-mailová adresa,
   f. telefonní číslo,

   g. doručovací adresa,
   h. evidence v Soutěži, výhra v Soutěži a případné další informace související se Soutěží.
   3. Osobní údaje subjektů údajů jsou správcem zpracovávány na základě právního titulu plnění
   smlouvy (ve vztahu k účasti na Soutěži) a případně i souhlasu Soutěžícího ve smyslu
   ustanovení článku 8.5 našich Zásad zpracování osobních údajů, pokud je tento Soutěžícím
   svobodně udělen, a to za účelem:
   a. pořádání Soutěže, a to včetně vyhodnocení Soutěže a zveřejnění výsledků Soutěže;
   b. předání Výhry vítězi Soutěže;
   4. V rámci oprávněného zájmu Organizátora může probíhat zpracování i v rámci vnitřní evidence
   záležitostí týkajících se Soutěže, včetně analytických a statistických údajů.
   5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu Soutěže, tj. od okamžiku vstupu Soutěžícího do
   Soutěže až do vypořádání Výhry, resp. do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním
   osobních údajů. Tím není dotčeno právo Organizátora zpracovávat osobní údaje Obsažené
   v Soutěžních příspěvcích, jakož i v dalším Obsah zveřejněném na Webu a/nebo příslušné
   Sociální síti do okamžiku, než jsou tyto smazány. Vybrané statistické údaje mohou být
   zpracovávány i po uplynutí této doby.
   6. Soutěžící bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu před vypořádáním Výhry jeho účast
   v Soutěži končí.
   7. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a převážně manuálně, přičemž účastník nebude
   předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní
   účinky nebo se jej jinak významně dotýká.
   8. Práva Soutěžícího – Soutěžící jako subjekt údajů je oprávněn:
   a. požadovat přístup k jeho osobním údajům;
   b. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
   c. požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;
   d. požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;
   e. vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
   f. využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;
   g. využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu
   osobních údajů;
   h. využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů,
   a to vždy (s výjimkou písm. g) prostřednictvím následující e-mailové adresy
   info@pokerman.cz.
   9. Osobní údaje Soutěžící mohou být předány zpracovatelům Organizátora výhradně na základě
   smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje Organizátor, a
   jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností Organizátora, kdy v
   těchto případech mohou být příjemci především orgány veřejné správy.

   10. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů lze najít na Webu Organizátora, a to konkrétně
   v čl. 8 Podmínek užití.
   Ostatní ustanovení a podmínky Soutěže
   1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a/nebo další podmínky Soutěže včetně
   změny Doby jejího konání, či Soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s
   účinností ode dne jejího uveřejnění. Pokud s novými Pravidly Soutěžící nesouhlasí, má právo
   ze Soutěže odstoupit jednostranným oznámením na e-mailovou adresu info@pokerman.cz.
   2. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především
   za funkčnost internetu, Webu a vybraných Sociálních sítí) ani za jednání třetích osob na těchto
   Sociálních sítích, Webu či jinde na internetu.
   3. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli
   soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani Výhrami nebo v souvislosti s nimi.
   4. Účast v Soutěži ani Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
   5. Soutěžící nemůže požadovat jinou Výhru, než která mu byla dodána ani Výhru reklamovat.
   Výhru není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
   6. Tato Soutěž není sponzorovaná, spravovaná, podporována nebo přidružená k Sociální sítí,
   jejímž prostřednictvím může být zveřejněna, a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní
   osvobození od závazků každého ze Soutěžících. Informace poskytnuté v rámci Soutěže
   neposkytuje Soutěžící provozovateli příslušné Sociální sítě. Všechny dotazy, komentáře nebo

   stížnosti musí být směřovány přímo Organizátorovi, nikoliv provozovateli příslušné Sociální
   sítě.
   7. V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Organizátorem řídí právním řádem České
   republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
   V Praze, dne [doplnit]

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokerman je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky. Nové znění Podmínek se stává účinným okamžikem zveřejnění na Webových stránkách. Uživatel, který bude mít v době změny s Pokerman uzavřen smluvní vztah, který se řídí těmito Podmínkami, obdrží od Pokerman upozornění o změně Podmínek na jím uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.
  • Komunikace (oznámení, odstoupení apod.) dle Podmínek se doručuje na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považuje se za doručenou a účinnou okamžikem jejího dodání prostřednictvím pošty případně, pokud doručují prostřednictvím elektronické pošty, 3. den následující po dni odeslání komunikace prostřednictvím elektronické pošty. V případě vzájemného doručování prostřednictvím elektronické pošty, doručuje Pokerman Uživateli na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu. Uživatel může doručovat elektronickou komunikaci na adresu [doplnit], není-li v těchto podmínkách uvedeno pro speciální případ jinak.
  • Veškeré právní vztahy mezi Pokerman a Uživatelem vyplývající z těchto Podmínek se řídí platným právem České republiky. Veškeré spory, které mezi Pokerman nebo Uživatelem vzniknou z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny před věcně a místně příslušným civilním soudem v České republice.
  • Pokud vztah založený těmito Podmínkami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, není volbou práva podle předchozí věty Uživatel – Spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Webu.

 

V Praze 1. 7. 2023

Video

Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Mindset vítězů, jak ho dosáhnout díl 2.
Play Button
Mindset vítězů, jak ho dosáhnout?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
Forbes Casino Brandýs
Casino Babylon
Showdown
Grand Casino Aš
Go 4 Games
www.pokerman.cz